RPP

Rzecznik Praw Pacjenta


Dyrekcja Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza informuje, że funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego pełni Pani Maria Gałczyk-Wojciechowska.

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego przyjmuje w Pawilonie V Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie przy ul. Partyzantów 2/4, pokój nr 214.

Godziny pracy:
poniedziałki, wtorki i środy: 7:00 – 15:00
Telefon: 22 758 60 05 wew. 590 22 739 10 90


Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
Adres: ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
Sekretariat:
  • tel: (22) 532 82 50
  • fax: 22 532-82-30
  • e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl
ePUAP: (Adres skrzynki ePUAP: /RzPP/skrytka)

Bezpłatna infolinia: 800-190-590

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00

Przyjęcia interesantów w Biurze:
  • w poniedziałki w godz. 9:00-18:00
  • od wtorku do piątku w godz. 9:00-15:00Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 1994 r., Nr 111, poz.535 z późn. zm.), od stycznia 2006 r., osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny ma prawo do pomocy w ochronie swoich praw. Prawo do pomocy w ochronie praw osoby, o której mowa powyżej, przysługuje również jej przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu.

Ochrona praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny należy do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

Do zadań w/w Rzecznika należy:
  • Pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego
  • Wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów
  • Współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjentów
  • Inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny


Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2019.1127).
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.2018.1878).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego (Dz.U. Nr 16, poz 126 z późn. zm.).