RPP

Rzecznik Praw Pacjenta


Funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego pełni Pani Katarzyna Bogdańska- Klima.


Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego przyjmuje w Pawilonie V (Centrum Zdrowia Psychicznego), pokój nr 214.

Godziny pracy:
Wtorek: 7:30 – 15:30
Telefon: 664 083 310
E-mail: k.bogdanska@rpp.gov.pl

Pacjenci proszeni są o zgłaszanie potrzeby spotkania z Rzecznikiem lekarzom, pielęgniarkom lub innym osobom z personelu medycznego oddziału.


Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy:

  • Pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego
  • Wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów
  • Współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjentów
  • Inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatrycznyRzecznik Praw Pacjenta Pan Bartłomiej Chmielowiec
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
Adres: ul. Płocka 11/13, 01-231 Warszawa
E-mail: kancelaria@rpp.gov.pl


Bezpłatna infolinia: 800-190-590

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2019.1127).
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.2018.1878).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego (Dz.U. Nr 16, poz 126 z późn. zm.).