ZOL

ZOL Psychiatryczny


Zakład Opiekuńczo-Leczniczy zapewnia świadczenia opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne dla osób dorosłych w określonym czasie. Świadczenia obejmują opiekę, pielęgnację i rehabilitację oraz leczenie chorych, którzy nie wymagają hospitalizacji i którym nie można zapewnić opieki w innych warunkach.
Zakład dysponuje łącznie 140 łóżkami usytuowanych w 3 oddziałach: VIIIAB, XII, XV.

W sprawach związanych z przyjęciem pacjenta do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego należy kontaktować się z p.o. Z-cy Kierownika ZOL:
Edytą Głowacką w dni powszednie w godz. 8:00 – 15:00 pod nr telefonu: 22 739 14 45 (sekretariat Kierownika ZOL).


Osoba ubiegająca się o przyjęcie do ZOL-u zobowiązana jest do przedłożenia:

  • skierowania do szpitala psychiatrycznego
  • wniosku świadczeniobiorcy /opiekuna/kuratora o przyjęcie do ZOL-u wraz z oświadczeniem na ponoszenie opłaty za pobyt w Zakładzie
  • kserokopię dokumentów potwierdzających wysokość dochodu, w szczególności:
    • decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury, renty albo renty socjalne
    • decyzję OPS o przyznaniu zasiłku stałego i pielęgnacyjnegoPonadto można przedstawić dodatkowo:

  • zaświadczenie lekarskie o współchorobowości somatycznej wraz z informacją lekarza o stabilności schorzenia oraz przyjmowanych lekach
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • kserokopii kart leczenia szpitalnego lub posiadaną dokumentacją leczenia ambulatoryjnegoWeryfikacji skierowania do ZOL-u, dokonuje na podstawie przedłożonej dokumentacji, Zespół ds. kwalifikacji do Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

Druki do pobrania: