ZP/AM/5/2021 – Poprawa efektywności energetycznej i dostosowanie do obowiązujących przepisów Pawilonów I i VIIB MSCZ w Pruszkowie

W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/EU, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

Dokumentacja dostępna jest pod adresem:  https://josephine.proebiz.com/pl/

Opublikował: Zamówienia Publiczne

Ostatnia zmiana: