ZP/AM/3/2021 – Wykonanie robót budowlano-montażowych, częściowych dostaw, rozruchów, szkoleń wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla zadania pn. Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego – Etap II na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/mscz

Opublikował: Zamówienia Publiczne

Ostatnia zmiana: