Umowa o pracę
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia
Opublikowano 4 miesiące temu

Cechy oferty pracy

Wymagania

- wykształcenie wyższe; - znajomość teoretyczna i praktyczna ustawy Prawo Zamówień Publicznych; - samodzielność, systematyczność i zaangażowanie w powierzoną pracę; - dobra organizacja i zarządzanie czasem pracy oraz umiejętność pracy w zespole; - zdolności negocjacyjne; - umiejętność pracy pod presją czasu; - min. roczne doświadczenie w pracy w zamówieniach publicznych w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających przesłanie CV ( jako doświadczenie przyjmuje się samodzielne sporządzanie SWZ oraz ogłoszeń podprogowych, publikacja, udział w pracach komisji przetargowych, badanie i ocena ofert, sporządzanie protokołów, ogłoszeń w publikatorach, tworzenie projektów umów oraz pism związanych z prowadzonymi postępowaniami) ; - w przypadku zaproszenia na rozmowę należy dostarczyć dokumenty pozwalające zweryfikować wskazane w CV doświadczenie w zakresie pracy na stanowisku w Zamówieniach Publicznych.

Zakres obowiązków

- przygotowywanie i realizacja postępowań w szczególności sporządzanie SWZ oraz ogłoszeń podprogowych, publikacja i zamieszczanie dokumentów wg obowiązujących przepisów i regulaminów , komunikacja z wykonawcami, prowadzenie i właściwe dokumentowanie prowadzonych postępowań, udział w pracach komisji przetargowej jako członek komisji, prowadzenie protokołu postępowania; - prowadzenie korespondencji między MSCZ a wykonawcami na etapie realizacji umowy; - aneksowanie umów, prowadzenie korespondencji w sprawie kar umownych, wypowiedzenia umów, poświadczenia wykonywania umów; - przygotowywanie i realizacja konkursów na świadczenia zdrowotne w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej; - współpraca z komórkami MSCZ przy opracowywaniu specyfikacji na postępowania przetargowe; - archiwizacja dokumentów Działu.

Oferujemy

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, - stabilne zatrudnienie, - stałe godziny pracy, - miłą atmosferę.

Aplikuj