Umowa cywilno-prawna, Umowa o pracę
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia
Opublikowano 2 miesiące temu

Cechy oferty pracy

Wymagania:

- wykształcenie wyższe kierunkowe; - obywatelstwo państwa członkowskiego UE i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; - nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe; - min. 3 letnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego; - znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego; - znajomość przepisów podatkowych i ustawy o finansach publicznych; - samodzielność w działaniu i podejmowaniu decyzji, systematyczność i zaangażowanie w powierzoną pracę; - dobra organizacja, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu.

Ogólny zakres obowiązków:

- prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej jednostki; - wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi; - dokonywania wstępnej kontroli: a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. - analiza wykorzystania środków z MOW NFZ, oraz wszystkich przychodów i rozchodów jednostki, wynagrodzeń pracowników i kontrahentów, - przygotowywanie planów rzeczowo - finansowych i analiza ich realizacji, - udział w przygotowywaniu wniosków o pozyskiwanie środków od podmiotów zewnętrznych; - terminowe rozliczanie należności z podmiotami zewnętrznymi; - nadzór nad sprawozdawczością finansowo – księgową; nadzór nad zespołem pracowników w Dziale Finansowo – Księgowym; - współpraca z komórkami organizacyjnymi Szpitala.

Oferujemy:

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub w ramach umowy cywilno - prawnej, - stabilną pracę, - stałe godziny pracy, - miłą atmosferę.

Aplikuj