Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Drukuj E-mail

Od 1 września Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych zmienia swoją siedzibę oraz numer kontaktowy.

Nowy adres:

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

ul. Partyzantów 2/4
05-802 Pruszków

Tel. kontaktowy:

22 739 10 22
22 758 09 78
kom. +48 697 063 070

 

 

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza
Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych.

 

                            

O nas

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych jest oddziałem szpitalnym w strukturach Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych specjalizuje się w leczeniu osób dorosłych z rozpoznaniami zaburzeń osobowości oraz nerwicowych (fobii, lęku panicznego, lęku uogólnionego, zaburzeń lękowo-depresyjnych, nerwicy natręctw, zaburzeń adaptacyjnych, somatyzacyjnych), zaburzeń odżywiania (bulimii).

Podstawową formą leczenia w oddziale jest intensywna psychoterapia osadzona w warunkach społeczności terapeutycznej. Koncepcja terapeutyczna oddziału opiera się na podejściu integrującym pracę w nurcie psychodynamicznym, psychodramatycznym, z elementami zajęć arteterapeutycznych i innych. Oddział pracuje wyłącznie w trybie stacjonarnym. W zależności od nasilenia problemów i rozpoznania pacjenci kwalifikowani są do określonego programu terapeutycznego obejmującego 12- lub 24-tygodniową hospitalizację.

Oferta kierowana jest do pacjentów z całej Polski, w ramach kontraktu z NFZ zapewniony jest bezpłatny pobyt, wyżywienie i program psychoterapeutyczny.

Procedura przyjęcia do Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza.

Pacjenci przyjmowani są do Oddziału zgodnie z wytycznymi NFZ, w trybie planowym na podstawie skierowania od Lekarza Psychiatry.

Skierowanie należy zarejestrować w ciągu 14 dni od wystawienia przez Lekarza Psychiatrę. Pacjent umieszczany jest na liście oczekujących (według kolejności zgłoszeń), która znajduje się w Sekretariacie.

Kontakt:

(022) 739 10 22,

tel. (22) 758 09 78

tel.kom. +48 697 063 070

e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  

Następnie, w ciągu 14 dni od zapisu na liście oczekujących, konieczne jest dostarczenie (pocztą, osobiście) oryginału czytelnie wypełnionego skierowania wraz z danymi kontaktowymi Pacjenta (adres, telefon kontaktowy) na adres:

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

ul. Partyzantów 2 / 4

05-802 Pruszków,

woj. mazowieckie, Polska.

Wskazane jest także dostarczenie kserokopii lub okazanie do wglądu posiadanych dokumentów medycznych – kart informacyjnych z leczenia psychiatrycznego, ew. opinii psychologicznej, czy innych znaczących dla sytuacji zdrowotnej dokumentów, np. wyników badań czy kart informacyjnych z leczenia w oddziałach innych niż psychiatryczne.

Po ocenie przez Ordynatora wraz z Zespołem Terapeutycznym dostarczonego skierowania, diagnozy, dokumentów, wskazań do leczenia, wyznaczany jest termin przyjęcia według kolejności na liście oczekujących, o czym powiadamia Pacjenta Sekretariat.

Przy przyjęciu Pacjent zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów stwierdzających jego tożsamość tj. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości oraz potwierdzających uprawnienia do opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia NFZ.

Ponadto w razie występowania przewlekle leczonych schorzeń somatycznych, zaświadczenie o diagnozie i wskazanym leczeniu przez Lekarza danej specjalności.

W przypadku negatywnej oceny wskazań do leczenia w tutejszym OLZN pacjenci otrzymują uzasadnienie oraz informacje o alternatywnych, dostosowanych do potrzeb formach pomocy leczenia w innych jednostkach medycznych.

Kryteria kwalifikujące do przyjęcia do Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych (wg Klasyfikacji (ICD-10):

 •  - Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną (F40-F48

 •  - Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi
      (F50- F59)

 •  - Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60-F69)

 •  - Zaburzenia afektywne z dużym udziałem czynników psychogennych

Kryteria dyskwalifikujące do przyjęcia:

 •  - Zaburzenia nastroju endogenne: ciężkie epizody depresyjne, epizody maniakalne

 •  - Zaburzenia psychotyczne

 •  - Ciężkie zaburzenia osobowości (np. dyssocjalna)

 •  - Zaburzenia na podłożu organicznym

 •  - Czynne uzależnienia od substancji psychoaktywnych

 •  - Ciężka, nieustabilizowana choroba somatyczna

 •  - Postępowanie sądowe, karne w toku

 •  - Brak motywacji lub możliwości podjęcia intensywnej psychoterapii obejmującej
   - 12- lub 24- tygodniową hospitalizację

 •  - Motywacja sanatoryjno-rentowa

Społeczność terapeutyczna

Społeczność terapeutyczna jest swego rodzaju "małym społeczeństwem", które współtworzą wszystkie osoby przebywające w Oddziale.

Spotkania społeczności stanowią forum wymiany informacji zwrotnych pomiędzy pacjentami i personelem.

Dają możliwość omawiania i rozwiązywania przez pacjentów wzajemnych problemów pojawiających się w codziennym życiu oddziału.

Spotkania wzmacniają poczucie wspólnoty i więzi całej społeczności terapeutycznej, członkowie społeczności zyskują poczucie współuczestniczenia w życiu oddziału.

Społeczność pozwala na konfrontowanie jej członków z realnością, czyli z konsekwencjami własnych zachowań.

Kluczowe jest, aby osoby przebywające w Oddziale nie czuły się pozbawione odpowiedzialności za swoje zachowanie, jako jednostki i jako grupa.

Tym co buduje bezpieczeństwo, jest branie odpowiedzialności przez społeczność za różne zachowania i procesy, które mogą się pojawiać. Realizuje się to przez omawianie na społeczności niepokojących grupę zachowań czy zdarzeń.

Personel uczestniczy w zebraniach społeczności pomaga w tym procesie, ale nie odgrywa roli zarządzającej zmianą.

Funkcjonowanie społeczności terapeutycznej nie ogranicza się tylko do spotkań społeczności-jest to ciągła praca zespołowa pacjentów i personelu.

Psychoterapia indywidualna

Analityczna terapia indywidualna w ramach naszego Ośrodka skierowana jest do pacjentów z zaburzeniami osobowości.

Proponowana przez nas metoda rozumiana jest jako proces leczenia polegający na tworzeniu relacji pomiędzy pacjentem a terapeutą i stopniowemu pogłębianiu rozumienia  świata wewnętrznego pacjenta.

Relacja terapeutyczna umożliwia badanie w bezpieczny sposób trudnych i bolesnych obszarów życia wewnętrznego.

Wspólny wysiłek pacjenta i terapeuty w procesie terapii ma służyć łączeniu i rozumieniu tego co intrapsychiczne z tym, co urzeczywistnia się w świecie realnym – czyli zrozumieniu jak wcześniejsze doświadczenia oraz nieuświadomione obszary psychiki wpływają na obecne funkcjonowanie.

Pacjent przy pomocy terapeuty przygląda się w jaki sposób przeżywa samego siebie, swojej zdolności do nawiązywania i podtrzymywania relacji, podejmowania ról społecznych.

Terapia umożliwia doświadczenie sytuacji  nazywania, przemyślenia i zrozumienia tego, co do tej pory objawiało się jako dysfunkcjonalne, a przeżywane było jako raniące i niezrozumiałe.

Pacjent odzyskując większą kontrolę nad swoim życiem może, w bardziej świadomy i swobodny sposób, dokonywać lepszych wyborów dotyczących różnych aspektów swojego życia i tym samym uzyskać możliwość zmiany w sferze emocji, myśli i zachowań.

Psychoterapia grupowa

Leczenie w Oddziale odbywa się w ramach krótkoterminowych grup terapeutycznych; pracujemy głównie w oparciu o teorie psychodynamiczne, psychoanalityczne, włączając w nie również elementy innych podejść m. in. interpersonalnego, egzystencjalnego. Pobyt w grupie trwa 3 lub 6 miesięcy i jest określany w trakcie procesu kwalifikacji. Jednym z najważniejszych założeń psychoterapii grupowej jest to, że problemy psychologiczne mają swoje podłoże w relacjach interpersonalnych; są efektem wewnątrzpsychicznych – nieświadomych konfliktów.

Grupa stanowi swoistą przestrzeń, w której odtwarzane są uczucia znane uczestnikom z sytuacji życiowych; w interakcjach zachodzących „tu i teraz” między członkami grupy przejawia się szereg trudności indywidualnych, których zmiana jest celem pracy psychoterapeutycznej.

Pacjenci mogą w bezpiecznych warunkach doświadczać korekcyjnego doświadczenia emocjonalnego – emocje są na bieżąco przeżywane, nazywane i poddawane refleksji, przez co zwiększa się samoświadomość, a także umiejętności społeczne członków grupy.


Psychodrama

Psychodrama jest metodą psychoterapeutyczną, aktywnie i kreatywnie wspierającą rozwój osobisty. Stwarza unikalną możliwość przedstawienia w udramatyzowanej formie przeżyć, problemów, trudności i konfliktów w formie obrazowej. Na psychodramatycznej scenie „teatru terapeutycznego” są odgrywane wspomnienia minionych konkretnych zdarzeń, osobiste dramaty, fantazje, marzenia, sny oraz sytuacje z realnej, przeszłej lub przyszłej rzeczywistości świata przeżyć pacjentów, których oni się obawiają. tzw; „sceniczne” sytuacje, zbliżone do rzeczywistych życiowych sytuacji stanowią uzewnętrznienie psychicznych stanów i procesów pacjenta. Role, postaci z wewnętrznego świata pacjenta powoływane są przez niego na scenę, po to by rozwinąć w sposób dynamiczny przeżycie korektywnego doświadczenia wobec objawów chorobowych pacjenta.


Psychoterapia Tańcem i Ruchem (DMT) - zakłada, że istnieje związek pomiędzy umysłem i ciałem, a przeżycia emocjonalne są połączone ze stanami fizycznymi. Podczas zajęć pacjenci badają sygnały płynące z ruchu, co umożliwia dotarcie do zakodowanych w ciele emocji i doświadczeń. Praca odbywa się z wykorzystaniem muzyki oraz bez muzyki.

Celem zajęć jest zwiększenie świadomości poprzez skupianie się na ciele, nauczenie się jak rozumieć sygnały z własnego ruchu, a także integracja w sferze fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i społecznej.

.

 
 

Strona główna
Izba Przyjęć
Oddziały MSCZ
Oddziały ogólnopsychiatryczne
O. Leczenia Zaburzeń Nerwicowych
O. Dzienny Psychiatryczny
O. Neurologiczny/Udarowy
O. Psychogeriatryczny
ZOL Psychiatryczny
Opieka Pozaszpitalna
WOTUW
Samochody
Rehabilitacja
RPO WM 2007 -2013
Biuletyn Ogłoszeń
Przetargi
Praca
Praktyki i staże
BIP BIP
Pacjent
Rzecznik Praw Pacjenta
Prawa Pacjenta
Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu - przewodnik
Oświadczenie Opiekuna
Usługi
Punkt pobrań
Pracownia TK
Pracownia MRI
Pracownia EEG
Pracownia RTG
Pracownia EKG
Pracownia USG
Gabinet Fizykoterapii
Cennik usług medycznych
Cennik konsultacji lekarskich
Biofeedback
Udostępnienie dok. medycznej
Cennik przechowywania zwłok
Zarządzanie stroną
Logowanie