Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Drukuj E-mail

 

 

                            

O nas

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych jest oddziałem szpitalnym w strukturach Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych specjalizuje się w leczeniu osób dorosłych z rozpoznaniami zaburzeń osobowości oraz nerwicowych (fobii, lęku panicznego, lęku uogólnionego, zaburzeń lękowo-depresyjnych, nerwicy natręctw, zaburzeń adaptacyjnych, somatyzacyjnych), zaburzeń odżywiania.

Podstawową formą leczenia w oddziale jest psychoterapia osadzona w warunkach społeczności terapeutycznej. 

Kryteria kwalifikujące do przyjęcia do Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych (wg Klasyfikacji (ICD-10):

 •  - Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną (F40-F48

 •  - Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi
      (F50- F59)

 •  - Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60-F69)

 •  - Zaburzenia afektywne z dużym udziałem czynników psychogennych

Kryteria dyskwalifikujące do przyjęcia:

 •  - Zaburzenia nastroju endogenne: ciężkie epizody depresyjne, epizody maniakalne

 •  - Zaburzenia psychotyczne

 •  - Ciężkie zaburzenia osobowości (np. dyssocjalna)

 •  - Zaburzenia na podłożu organicznym

 •  - Czynne uzależnienia od substancji psychoaktywnych

 •  - Ciężka, nieustabilizowana choroba somatyczna

 •  - Postępowanie sądowe, karne w toku

 •  - Brak motywacji lub możliwości podjęcia intensywnej psychoterapii obejmującej
   - 12- lub 24- tygodniową hospitalizację

 •  - Motywacja sanatoryjno-rentowa

Społeczność terapeutyczna

Społeczność terapeutyczna jest swego rodzaju "małym społeczeństwem", które współtworzą wszystkie osoby przebywające w Oddziale.

Spotkania społeczności stanowią forum wymiany informacji zwrotnych pomiędzy pacjentami i personelem.

Dają możliwość omawiania i rozwiązywania przez pacjentów wzajemnych problemów pojawiających się w codziennym życiu oddziału.

Spotkania wzmacniają poczucie wspólnoty i więzi całej społeczności terapeutycznej, członkowie społeczności zyskują poczucie współuczestniczenia w życiu oddziału.

Społeczność pozwala na konfrontowanie jej członków z realnością, czyli z konsekwencjami własnych zachowań.

Kluczowe jest, aby osoby przebywające w Oddziale nie czuły się pozbawione odpowiedzialności za swoje zachowanie, jako jednostki i jako grupa.

Tym co buduje bezpieczeństwo, jest branie odpowiedzialności przez społeczność za różne zachowania i procesy, które mogą się pojawiać. Realizuje się to przez omawianie na społeczności niepokojących grupę zachowań czy zdarzeń.

Personel uczestniczy w zebraniach społeczności pomaga w tym procesie, ale nie odgrywa roli zarządzającej zmianą.

Funkcjonowanie społeczności terapeutycznej nie ogranicza się tylko do spotkań społeczności-jest to ciągła praca zespołowa pacjentów i personelu.

Psychoterapia indywidualna

Analityczna terapia indywidualna w ramach naszego Ośrodka skierowana jest do pacjentów z zaburzeniami osobowości.

Proponowana przez nas metoda rozumiana jest jako proces leczenia polegający na tworzeniu relacji pomiędzy pacjentem a terapeutą i stopniowemu pogłębianiu rozumienia  świata wewnętrznego pacjenta.

Relacja terapeutyczna umożliwia badanie w bezpieczny sposób trudnych i bolesnych obszarów życia wewnętrznego.

Wspólny wysiłek pacjenta i terapeuty w procesie terapii ma służyć łączeniu i rozumieniu tego co intrapsychiczne z tym, co urzeczywistnia się w świecie realnym – czyli zrozumieniu jak wcześniejsze doświadczenia oraz nieuświadomione obszary psychiki wpływają na obecne funkcjonowanie.

Pacjent przy pomocy terapeuty przygląda się w jaki sposób przeżywa samego siebie, swojej zdolności do nawiązywania i podtrzymywania relacji, podejmowania ról społecznych.

Terapia umożliwia doświadczenie sytuacji  nazywania, przemyślenia i zrozumienia tego, co do tej pory objawiało się jako dysfunkcjonalne, a przeżywane było jako raniące i niezrozumiałe.

Pacjent odzyskując większą kontrolę nad swoim życiem może, w bardziej świadomy i swobodny sposób, dokonywać lepszych wyborów dotyczących różnych aspektów swojego życia i tym samym uzyskać możliwość zmiany w sferze emocji, myśli i zachowań.

Psychoterapia grupowa

Leczenie w Oddziale odbywa się w ramach krótkoterminowych grup terapeutycznych; pracujemy głównie w oparciu o teorie psychodynamiczne, psychoanalityczne, włączając w nie również elementy innych podejść m. in. interpersonalnego, egzystencjalnego. Pobyt w grupie trwa 3 lub 6 miesięcy i jest określany w trakcie procesu kwalifikacji. Jednym z najważniejszych założeń psychoterapii grupowej jest to, że problemy psychologiczne mają swoje podłoże w relacjach interpersonalnych; są efektem wewnątrzpsychicznych – nieświadomych konfliktów.

Grupa stanowi swoistą przestrzeń, w której odtwarzane są uczucia znane uczestnikom z sytuacji życiowych; w interakcjach zachodzących „tu i teraz” między członkami grupy przejawia się szereg trudności indywidualnych, których zmiana jest celem pracy psychoterapeutycznej.

Pacjenci mogą w bezpiecznych warunkach doświadczać korekcyjnego doświadczenia emocjonalnego – emocje są na bieżąco przeżywane, nazywane i poddawane refleksji, przez co zwiększa się samoświadomość, a także umiejętności społeczne członków grupy.

 
 

Strona główna
Izba Przyjęć
Oddziały MSCZ
Oddziały ogólnopsychiatryczne
O. Dzienny Psychiatryczny z Pododdziałem Dziennym Zaburzeń Nerwicowych
O. Neurologiczny/Udarowy
O. Psychogeriatryczny
ZOL Psychiatryczny
Opieka Pozaszpitalna
WOTUW
Rehabilitacja
RPO WM 2007 -2013
Inwestycje
Biuletyn Ogłoszeń
Przetargi
Praca
Praktyki i staże
BIP BIP
Pacjent
Rzecznik Praw Pacjenta
Prawa Pacjenta
Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu - przewodnik
Oświadczenie Opiekuna
Klauzula obowiązku informacyjnego
Usługi
Punkt pobrań
Pracownia TK
Pracownia MRI
Pracownia EEG
Pracownia RTG
Pracownia EKG
Pracownia USG
Gabinet Fizykoterapii
Cennik usług medycznych
Cennik konsultacji lekarskich
Biofeedback
Udostępnienie dok. medycznej
Cennik przechowywania zwłok
Zarządzanie stroną
Logowanie