Komorów Drukuj E-mail

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza
Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie

 

 

 

 

 

 

                            

O nas

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie jest oddziałem szpitalnym w strukturach Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

Oddział zlokalizowany jest w zabytkowym, kompleksie pałacowo-parkowym nad rzeką Utratą w Komorowie.

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie specjalizuje się w leczeniu osób dorosłych z rozpoznaniami zaburzeń osobowości oraz nerwicowych (fobii, lęku panicznego, lęku uogólnionego, zaburzeń lękowo-depresyjnych, nerwicy natręctw, zaburzeń adaptacyjnych, somatyzacyjnych), zaburzeń odżywiania (bulimii).

Podstawową formą leczenia w oddziale jest intensywna psychoterapia osadzona w warunkach społeczności terapeutycznej. Koncepcja terapeutyczna oddziału opiera się na podejściu integrującym pracę w nurcie psychodynamicznym, psychodramatycznym, z elementami zajęć arteterapeutycznych i innych. Oddział pracuje wyłącznie w trybie stacjonarnym. W zależności od nasilenia problemów i rozpoznania pacjenci kwalifikowani są do określonego programu terapeutycznego obejmującego 12- lub 24-tygodniową hospitalizację.

Oferta kierowana jest do pacjentów z całej Polski, w ramach kontraktu z NFZ zapewniony jest bezpłatny pobyt, wyżywienie i program psychoterapeutyczny.

Nasz personel

lek. med. Agnieszka Szlachcińska, psychiatra, p.o.Ordynatora OLZN

lek. med. Joanna Araśniewicz, psychiatra, p.o. z-ca Ordynatora OLZN

Zespół lekarski

lek. med. Agnieszka Kamińska, psychiatra

Zespół psychoterapeutyczny

mgr Anna Karny, psychoterapeuta

mgr Rafał Mikołajewski, certyfikowany psychoterapeuta

mgr Agnieszka Rumińska, psychoterapeuta

mgr Agnieszka Zemło, certyfikowany psychoterapeuta, analityk grupowy

Arteterapia

dr n. med. Marta Maryl – terapeuta psychodramy

mgr Monika Hibner – terapeuta psychorysunku, psychoterapeuta

mgr Daria Rembiszewska – terapeuta tańcem i ruchem / muzykoterapeuta

Superwizorzy zespołu

mgr Agnieszka Iwaszkiewicz - certyfikowany psychoterapeuta, superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznago 

p.o. Pielęgniarka oddziałowa

mgr Ewa Kobroń

Numery telefonów:

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie
Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza.
ul. Sanatoryjna 1, 05-806 Komorów
woj. mazowieckie, Polska

Sekretariat:

mgr Ewa Parusińska, Koordynator ds. organizacyjno-administracyjnych, psycholog

tel. (22) 758 09 78

tel. kom. +48 697 063 070

fax: (22) 758 00 19

e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

Pacjenci przyjmowani są do Oddziału w trybie planowym na podstawie skierowania od Lekarza Psychiatry, po rozmowie kwalifikacyjnej, na którą zapisują się osobiście lub telefonicznie w sekretariacie Oddziału.

 

Nasza oferta leczenia psychoterapią skierowana jest do osób dorosłych z problemami nerwicowymi i zaburzeniami osobowości, które potrzebują leczenia intensywnego, w warunkach oddziału całodobowego. Przyjęcie do oddziału, akceptuje ordynator oddziału, na podstawie rozmów kwalifikacyjnych, z lekarzem i psychoterapeutą. Po pozytywnej kwalifikacji, nowoprzyjęta osoba rozpoczyna hospitalizacje w 2-tygodniowej GRUPIE WSTĘPNEJ, w której ma możliwość poznania na czym polega proces psychoterapii i wstępnych jej efektów. Po zakończeniu grupy wstępnej pacjent kwalifikowany jest do psychoterapii 12 lub 24 tygodniowej (hospitalizacja trwa 12 tygodni dla pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń nerwicowych oraz 24 tygodnie dla pacjentów z zaburzeniami osobowości). W przypadku niezakwalifikowania się do dalszego leczenia w OLZN w Komorowie, pacjent otrzymuje uzasadnienie oraz alternatywne, możliwe i dostępne dla niego formy kontynuacji leczenia w innych jednostkach medycznych.

Na rozmowę z lekarzem, psychoterapeutą pacjenci umawiają się telefonicznie za pośrednictwem sekretariatu Oddziału.


Wymagane jest aktualne skierowanie od lekarza psychiatry, dowód osobisty i aktualny dowód ubezpieczenia.

 

Kryteria kwalifikujące do przyjęcia do Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie (wg Klasyfikacji (ICD-10)

  Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną (F40-F48)

 • Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi
  (F50- F59)

 • Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60-F69)

 • Zaburzenia afektywne z dużym udziałem czynników psychogennych

 

Kryteria dyskwalifikujące do przyjęcia:

  Zaburzenia nastroju endogenne: ciężkie epizody depresyjne, epizody maniakalne

 • Zaburzenia psychotyczne

 • Ciężkie zaburzenia osobowości (np. dyssocjalna)

 • Zaburzenia na podłożu organicznym

 • Czynne uzależnienia od substancji psychoaktywnych

 • Ciężka, nieustabilizowana choroba somatyczna

 • Postępowanie sądowe, karne w toku

 • Brak motywacji lub możliwości podjęcia intensywnej psychoterapii obejmującej
  12- lub 24- tygodniową hospitalizację

 • Motywacja sanatoryjno-rentowa

 

Społeczność terapeutyczna

Społeczność terapeutyczna jest swego rodzaju "małym społeczeństwem", które współtworzą wszystkie osoby przebywające w Oddziale.

Spotkania społeczności stanowią forum wymiany informacji zwrotnych pomiędzy pacjentami i personelem.

Dają możliwość omawiania i rozwiązywania przez pacjentów wzajemnych problemów pojawiających się w codziennym życiu oddziału.

Spotkania wzmacniają poczucie wspólnoty i więzi całej społeczności terapeutycznej, członkowie społeczności zyskują poczucie współuczestniczenia w życiu oddziału.

Społeczność pozwala na konfrontowanie jej członków z realnością, czyli z konsekwencjami własnych zachowań.

Kluczowe jest, aby osoby przebywające w Oddziale nie czuły się pozbawione odpowiedzialności za swoje zachowanie, jako jednostki i jako grupa.

Tym co buduje bezpieczeństwo, jest branie odpowiedzialności przez społeczność za różne zachowania i procesy, które mogą się pojawiać. Realizuje się to przez omawianie na społeczności niepokojących grupę zachowań czy zdarzeń.

Personel uczestniczy w zebraniach społeczności pomaga w tym procesie, ale nie odgrywa roli zarządzającej zmianą.

Funkcjonowanie społeczności terapeutycznej nie ogranicza się tylko do spotkań społeczności-jest to ciągła praca zespołowa pacjentów i personelu.

Psychoterapia indywidualna

Analityczna terapia indywidualna w ramach naszego Ośrodka skierowana jest do pacjentów z zaburzeniami osobowości.

Proponowana przez nas metoda rozumiana jest jako proces leczenia polegający na tworzeniu relacji pomiędzy pacjentem a terapeutą i stopniowemu pogłębianiu rozumienia  świata wewnętrznego pacjenta.

Relacja terapeutyczna umożliwia badanie w bezpieczny sposób trudnych i bolesnych obszarów życia wewnętrznego.

Wspólny wysiłek pacjenta i terapeuty w procesie terapii ma służyć łączeniu i rozumieniu tego co intrapsychiczne z tym, co urzeczywistnia się w świecie realnym – czyli zrozumieniu jak wcześniejsze doświadczenia oraz nieuświadomione obszary psychiki wpływają na obecne funkcjonowanie.

Pacjent przy pomocy terapeuty przygląda się w jaki sposób przeżywa samego siebie, swojej zdolności do nawiązywania i podtrzymywania relacji, podejmowania ról społecznych.

Terapia umożliwia doświadczenie sytuacji  nazywania, przemyślenia i zrozumienia tego, co do tej pory objawiało się jako dysfunkcjonalne, a przeżywane było jako raniące i niezrozumiałe.

Pacjent odzyskując większą kontrolę nad swoim życiem może, w bardziej świadomy i swobodny sposób, dokonywać lepszych wyborów dotyczących różnych aspektów swojego życia i tym samym uzyskać możliwość zmiany w sferze emocji, myśli i zachowań.

Psychoterapia grupowa

Leczenie w Oddziale odbywa się w ramach krótkoterminowych grup terapeutycznych; pracujemy głównie w oparciu o teorie psychodynamiczne, psychoanalityczne, włączając w nie również elementy innych podejść m. in. interpersonalnego, egzystencjalnego. Pobyt w grupie trwa 3 lub 6 miesięcy i jest określany w trakcie procesu kwalifikacji. Jednym z najważniejszych założeń psychoterapii grupowej jest to, że problemy psychologiczne mają swoje podłoże w relacjach interpersonalnych; są efektem wewnątrzpsychicznych – nieświadomych konfliktów.

Grupa stanowi swoistą przestrzeń, w której odtwarzane są uczucia znane uczestnikom z sytuacji życiowych; w interakcjach zachodzących „tu i teraz” między członkami grupy przejawia się szereg trudności indywidualnych, których zmiana jest celem pracy psychoterapeutycznej.

Pacjenci mogą w bezpiecznych warunkach doświadczać korekcyjnego doświadczenia emocjonalnego – emocje są na bieżąco przeżywane, nazywane i poddawane refleksji, przez co zwiększa się samoświadomość, a także umiejętności społeczne członków grupy.


Psychodrama

Psychodrama jest metodą psychoterapeutyczną, aktywnie i kreatywnie wspierającą rozwój osobisty. Stwarza unikalną możliwość przedstawienia w udramatyzowanej formie przeżyć, problemów, trudności i konfliktów w formie obrazowej. Na psychodramatycznej scenie „teatru terapeutycznego” są odgrywane wspomnienia minionych konkretnych zdarzeń, osobiste dramaty, fantazje, marzenia, sny oraz sytuacje z realnej, przeszłej lub przyszłej rzeczywistości świata przeżyć pacjentów, których oni się obawiają. tzw; „sceniczne” sytuacje, zbliżone do rzeczywistych życiowych sytuacji stanowią uzewnętrznienie psychicznych stanów i procesów pacjenta. Role, postaci z wewnętrznego świata pacjenta powoływane są przez niego na scenę, po to by rozwinąć w sposób dynamiczny przeżycie korektywnego doświadczenia wobec objawów chorobowych pacjenta.


Inne formy terapii:

Psychorysunek - pacjenci rysują prace na określony temat podany przez terapeutę. Tematy są dobierane tak, aby ułatwić pacjentom mówienie o sobie i o ważnych aspektach ich życia i relacji z innymi ludźmi. Po zakończeniu rysowania prace są omawiane w grupie pod kątem zawartych w nich emocji, skojarzeń, tematów.

Muzykoterapia receptywna - Pacjenci słuchają odpowiednio dobranych przez terapeutę utworów muzycznych o zróżnicowanym przekazie emocjonalnym. Następnie pacjenci dzielą się tym, co poczuli podczas słuchania utworu- refleksjami, skojarzeniami i emocjami.

Muzykoterapia aktywna - Przy wykorzystaniu różnych instrumentów muzycznych pacjenci sami wykonują różne aranżacje muzyczne. Celem tych zajęć jest przede wszystkim możliwość niewerbalnego wyrażenia różnych emocji za pomocą muzyki, a następnie ich omówienie.

Terapia zajęciowa - Pacjenci biorą aktywny udział w różnego rodzaju wspólnych aktywnościach w oddziale, które często polegają na dbaniu o estetykę i wystrój otoczenia.

Zajęcia parateatralne - Zajęcia rozwijają poprawność dykcyjną i językową, harmonię ruchową, ćwiczą koncentrację oraz pamięć. Dodatkowo aktywizują uczestników do przeżywania emocji, kształcenia wrażliwości oraz doskonalą umiejętności wyrażania uczuć.

 
 

Strona głowna
Praca Praca
Administracja
Izba Przyjęć
Opieka Stacjonarna
ZOL Psychiatryczny
Opieka Pozaszpitalna
WOTUW
Samochody
Klinika Psychiatrii
Informacje
Szkolenia, Staże i Specjalizacje
Wydarzenia
Biuletyn Ogłoszeń
Przetargi
Praca
Inne
BIP BIP
Pacjent
Rzecznik Praw Pacjenta
Karta Praw Pacjenta
Terapia zajęciowa
Pałacyk nad Utratą
Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu - przewodnik
Usługi
Laboratorium
Pracownia EEG
Pracownia RTG
Pracownia EKG
Pracownia USG
Gabinet Fizykoterapii
Cennik usług medycznych
Cennik konsultacji lekarskich
Inne
Zarządzanie stroną
Logowanie