Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza

          Zakład Opiekuńczo-Leczniczy zapewnia świadczenia opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne dla osób dorosłych w określonym czasie. Świadczenia obejmują opiekę, pielęgnację i  rehabilitację oraz leczenie chorych, którzy nie wymagają hospitalizacji i którym nie można zapewnić opieki  w innych  warunkach.
Zakład dysponuje łącznie 140 łóżkami usytuowanych w 3 oddziałach: VIIIAB, XII, XV.

          W sprawach związanych z przyjęciem pacjenta do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego należy kontaktować się z Kierownikiem ZOL Mirosławą Sroką  w dni powszednie  w godz. 8.00 – 13.00  pod nr telefonu  22/739-12-57

Zasady kwalifikacji osób ubiegających się o przyjęcie do ZOL:

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do ZOL  zobowiązana jest do przedstawienia:

1)     wniosku  o wydanie skierowania do zol,

2)     skierowania do zakładu opiekuńczo – leczniczego,

3)     wywiadu pielęgniarskiego i zaświadczenia lekarskiego,  

4)     zaświadczenia lekarskiego, o współchorobowości somatycznej wraz z informacją lekarza o stabilności schorzenia,

5)     dokumentu potwierdzającego wysokość dochodu, a w szczególności
- decyzji organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury, renty 
- decyzji OPS o przyznaniu zasiłku stałego i zasiłku pielęgnacyjnego,

6)     orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

7)    oświadczenia świadczeniobiorcy na ponoszenie opłaty za pobyt w ZOL,

8)     kserokopii kart leczenia szpitalnego, posiadaną dokumentację leczenia ambulatoryjnego .

Weryfikacji skierowania do ZOL o profilu psychiatrycznym dokonuje  na podstawie przedłożonej dokumentacji Zespół ds kwalifikacji do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego

Druki do pobrania:

Druk 1:  Wniosek o wydanie skierowania do ZOL  (osoba ubiegająca się o przyjęcie do ZOL).

Druk 2:  Wniosek o wydanie skierowania do ZOL  (opiekun prawny/kurator).

Druk 3:  Skierowanie do szpitala psychiatrycznego (do ZOL).

Druk 4 : Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie.

Druk 5 : Zaświadczenie lekarskie od lekarza psychiatry.

Druk 6 : Oświadczenie  (osoba ubiegająca się o przyjęcie do ZOL).

Druk 7 : Oświadczenie  (opiekun prawny/kurator).