Inwestycje 2018

 

 

 

1.         „Utwardzenie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego wraz z miejscami postojowymi do Oddziału ID wejście główne” – zadanie zrealizowane na podstawie Umowy Nr 32/UMWM/02/2018/NW-I-I/D z dnia 21.02.2018 r., kwota wykorzystanej dotacji wyniosła 120.463,74 zł

W ramach Zadania wykonano dokumentację kosztorysową, wykonano roboty drogowe, w tym: wyrównano i uzupełniono wymytą część nawierzchni tłuczniowej, okrawężnikowano ją dla ograniczenia podmyć i osiadań, wykonano powierzchniowe odwodnienie nawierzchni korytami liniowymi, wyprofilowano istniejącą drogę i podjazd oraz otoczenie, zagęszczono podbudowę, wykonano membrany z geowłókniny wzmacniającej podłoże, nawierzchnię pieszo-jezdną z kostki brukowej oraz odtworzenie terenów zielonych w obszarze robót. Roboty były prowadzone pod nadzorem inspektora branżowego.

Z drogi korzystają już bez utrudnień karetki pogotowia, pojazdy dostarczające posiłki, pojazdy zaopatrzenia wewnętrznego, a przede wszystkim pojazdy policji konwojujące pacjentów do Oddziału.

2.     „Naprawa rezonansu magnetycznego MAGNETOM” – zadanie zrealizowane na  podstawie Umowy Nr 66/UMWM/04/2018/NW-I-I/D z dnia 24.04.2018 r. kwota wykorzystanej dotacji 286.344,00 zł

W ramach Zadania naprawiono rezonans magnetyczny MAGNETOM Skyra zamontowany w Pracowni Rezonansu Magnetycznego – wymieniono komponent TX-Box 098 3T 2CH LCTX . Naprawiony sprzęt jest w dalszym ciągu wykorzystywany dla potrzeb diagnostyki pacjentów naszego Szpitala oraz w ramach podpisanych umów dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER – Pruszków oraz Szpitala Powiatowego na Wrzesinie w Pruszkowie.

  

 

3.         „Modernizacja linii napowietrznej zasilającej Pawilon nr XIII i obiekty gospodarczo – techniczne oraz linii kablowej zasilającej oświetlenie terenu pomiędzy Pawilonami I, III, V, VIIA i IX” – podpisano umowę dotacyjną na realizację ww. zadania - Umowa Nr 103/UMWM/06/2018/NW-I-I/D z dnia 20.06.2018 r. w wysokości 38.000,00 zł.

W ramach realizacji prac planowana jest wymiana linii napowietrznej zasilającej w energię elektryczną Pawilon nr XIII i obiekty gospodarczo - techniczne (warsztaty techniczne, garaże, stolarnia, oświetlenie terenu) oraz wymiana uszkodzonej linii kablowej zasilającej oświetlenie pomiędzy Pawilonami I, III, V, VIIA i IX.

MSCZ jest w trakcie wyłaniania wykonawcy na realizację zadania oraz nadzoru inwestorskiego.

 

 

 

 

 

4.      „Zmiana organizacji ruchu na terenie Szpitala Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie” – podpisano umowę dotacyjną na realizację ww. zadania - Umowa Nr 101/UMWM/06/2018/NW-I-I/D z dnia 28.06.2018 r. w wysokości 8.000.000,00 zł, w tym: w roku 2018 – 1.600.000,00 zł, w roku 2019 – 6.400.000,00 zł.

W ramach realizacji zadnia  planowane jest wykonanie nowego wjazdu od ul. Sadowej wraz                z modernizacją istniejących i wykonaniem nowych dróg, parkingów, placów, chodników oraz wykonaniem oznakowania, oświetlenia, monitoringu i systemu parkingowego. W ramach zadania zostanie wybudowany i wyposażony budynek portierni. Zostanie wykonana infrastruktura techniczna w terenie, w tym: kanalizacja deszczowa, przyłączenie obiektu portierni do mediów, itp. Wykonane zostanie       odtworzeniem terenów zielonych w obszarze realizacji robót budowlanych. Prace będą prowadzone pod nadzorem autorskim i inwestorskim przy wsparciu technicznym (konsultacje).

MSCZ jest w trakcie przygotowywania procedury przetargowej na wyłanianie wykonawcy na realizację zadania oraz nadzoru inwestorskiego.