Inwestycje 2017

 

 

 

1.    „Roboty remontowe: poprawa stanu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz stanu technicznego obiektów Szpitala” - zadanie zrealizowane na podstawie Umowy Nr 42/NW-I-I/D/16 z dnia 12.05.2016 r., Aneksu nr 1/2016 z dnia 03.10.2016 r. oraz Aneksu nr 2/2016 z dnia 22.12.2016 r. w wysokości 1.098.966,11 zł, kwota wykorzystanej dotacji w 2017 wyniosła 173.447,01 zł.

Zakres rzeczowy zrealizowany w 2017 roku obejmował dokończenie: wykonania izolacji przeciwwilgociowych ścian piwnic, robót ogólnobudowlanych i elektrycznych w Pawilonie I oraz finansowanie nadzoru inwestorskiego.

 

 

  2.    System komunikacji bezprzewodowej pomiędzy personelem w oddziałach szpitalnych” - zadanie zrealizowane na podstawie Umowy Nr 12/UMWM/02/2017/NW-I-I/D z dnia 10.02.2017 r., kwota wykorzystanej dotacji wyniosła 26.000,00 zł.

W ramach Zadania zakupiono system komunikacji bezprzewodowej, wynikiem czego poprawiono bezpieczeństwo personelu medycznego i pacjentów przez maksymalne skrócenia czasu powiadomienia o wystąpieniu zagrożenia dla personelu medycznego oraz skróceniu czasu reakcji na zagrożenie.

 

3.    „Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z dokumentacją kosztorysową  i SWiORB” - zadanie zrealizowane na podstawie Umowy Nr 18/UMWM/02/2017/NW-I-I/D z dnia 27.02.2017 r., kwota wykorzystanej dotacji wyniosła 112.000,00 zł.

W ramach Zadania został wykonany projekt stałej organizacji ruchu wraz z kompletnym projektem budowlanym i wykonawczym niezbędnych obiektów, z wszelkimi uzgodnieniami oraz decyzją pozwolenia na budowę. Ponadto zostały sporządzone: Specyfikacja wykonania  i odbioru robót budowlanych, Przedmiar robót, Kosztorys inwestorski oraz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

Dokumentacja stanowi podstawę do przygotowania i ogłoszenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac budowlanych związanych ze zmianą organizacji ruchu na terenie MSCZ.

 

 

 4.    „Zakup sprzętu komputerowego” - zadanie zrealizowane na podstawie Umowy Nr 100/UMWM/07/2017/NW-I-I/D z dnia 07.08.2017 r., kwota wykorzystanej dotacji wyniosła 290.000,00 zł.

Zakupione w ramach dotacji komputery zastąpiły komputery z nieposiadającymi już w wsparcia producenta systemami operacyjnymi Windows XP i Windows Vista. Brak wsparcia producenta oznaczał brak aktualizacji np. związanych z bezpieczeństwem, a to w konsekwencji mogłoby spowodować wyciek lub utratę wrażliwych danych jakimi są dane medyczne.

Ponadto, wymiana  67 komputerów o średnim wieku około 10 lat  na nowe, wydajne, z dużym monitorem znacząco poprawiło warunki pracy na stanowiskach, na których zainstalowano nowe komputery.

  

 

 

5.    „Zakup respiratora stacjonarnego” - zadanie zrealizowane na podstawie Umowy Nr 158/UMWM/10/2017/NW-I-I/D z dnia 18.10.2017 r., kwota wykorzystanej dotacji wyniosła 58.197,84 zł.

W ramach Zadania zakupiono respirator stacjonarny dla dorosłych dla potrzeb Oddziału Neurologii i Oddziału Udarowego. Zakupiony sprzęt pomoże w zapewnieniu prawidłowej opieki nad pacjentami Oddziałów umożliwiając sztuczne oddychanie lub ułatwiając czynności oddechowe.