Klauzula

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W trybie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r), Administrator informuje:

1.    Administratorem danych osobowych jest Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, adres: ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków; NIP: 534-001-23-06, REGON: 000687617;

2.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:  Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ;

3.     Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w trybie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b oraz h RODO w związku z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawą z dnia 15 kwietna 2011 r. o działalności leczniczej w celu zapewnienia opieki zdrowotnej;

4.        Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty występujące o udostępnienie informacji na wniosek. Administrator każdorazowo oceni możliwość udostępnienia informacji wnioskującemu. Pod pojęciem odbiorców danych osobowych należy rozumieć również wszystkie podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie związanym z jego bieżącą działalnością, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora;

5.     Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom wyłącznie w granicach oraz na podstawie przepisów prawa;

6.    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r., o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1127 z późn. zm.) oraz ustawy o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 295);

7.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:

a)  Prawo do uzyskania informacji o tym czy dane są przetwarzane oraz prawo dostępu do przetwarzanych danych,

b)       Prawo do uzyskania bezpłatnej kopii przetwarzanych danych osobowych,

c)  Prawo do żądania sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

d)     Prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeśli dalsze ich przetwarzanie nie jest niezbędne. Prawo to nie przysługuje jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

e)       Prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 Rozporządzenia,

f)     Prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe,

g)       Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

8.        Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00, Infolinia: 606-950-000, czynna w dni robocze od: 10.00 – 13.00, www.uodo.gov.pl;

Inspektor Ochrony Danych: Dawid Czerw
Kontakt:   Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć