Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

Od 1 września Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych zmienia swoją siedzibę oraz numer kontaktowy.

Nowy adres:

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

ul. Partyzantów 2/4
05-802 Pruszków

Tel. kontaktowy:

22 739 10 22
22 758 09 78
kom. +48 697 063 070

 

 

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza
Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych.

 

                            

O nas

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych jest oddziałem szpitalnym w strukturach Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych specjalizuje się w leczeniu osób dorosłych z rozpoznaniami zaburzeń osobowości oraz nerwicowych (fobii, lęku panicznego, lęku uogólnionego, zaburzeń lękowo-depresyjnych, nerwicy natręctw, zaburzeń adaptacyjnych, somatyzacyjnych), zaburzeń odżywiania (bulimii).

Podstawową formą leczenia w oddziale jest intensywna psychoterapia osadzona w warunkach społeczności terapeutycznej. Koncepcja terapeutyczna oddziału opiera się na podejściu integrującym pracę w nurcie psychodynamicznym, psychodramatycznym, z elementami zajęć arteterapeutycznych i innych. Oddział pracuje wyłącznie w trybie stacjonarnym. W zależności od nasilenia problemów i rozpoznania pacjenci kwalifikowani są do określonego programu terapeutycznego obejmującego 12- lub 24-tygodniową hospitalizację.

Oferta kierowana jest do pacjentów z całej Polski, w ramach kontraktu z NFZ zapewniony jest bezpłatny pobyt, wyżywienie i program psychoterapeutyczny.

Procedura przyjęcia do Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza.

Pacjenci przyjmowani są do Oddziału zgodnie z wytycznymi NFZ, w trybie planowym na podstawie skierowania od Lekarza Psychiatry.

Skierowanie należy zarejestrować w ciągu 14 dni od wystawienia przez Lekarza Psychiatrę. Pacjent umieszczany jest na liście oczekujących (według kolejności zgłoszeń), która znajduje się w Sekretariacie.

Kontakt:

(022) 739 10 22,

tel. (22) 758 09 78

tel.kom. +48 697 063 070

e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  

Następnie, w ciągu 14 dni od zapisu na liście oczekujących, konieczne jest dostarczenie (pocztą, osobiście) oryginału czytelnie wypełnionego skierowania wraz z danymi kontaktowymi Pacjenta (adres, telefon kontaktowy) na adres:

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

ul. Partyzantów 2 / 4

05-802 Pruszków,

woj. mazowieckie, Polska.

Wskazane jest także dostarczenie kserokopii lub okazanie do wglądu posiadanych dokumentów medycznych – kart informacyjnych z leczenia psychiatrycznego, ew. opinii psychologicznej, czy innych znaczących dla sytuacji zdrowotnej dokumentów, np. wyników badań czy kart informacyjnych z leczenia w oddziałach innych niż psychiatryczne.

Po ocenie przez Ordynatora wraz z Zespołem Terapeutycznym dostarczonego skierowania, diagnozy, dokumentów, wskazań do leczenia, wyznaczany jest termin przyjęcia według kolejności na liście oczekujących, o czym powiadamia Pacjenta Sekretariat.

Przy przyjęciu Pacjent zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów stwierdzających jego tożsamość tj. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości oraz potwierdzających uprawnienia do opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia NFZ.

Ponadto w razie występowania przewlekle leczonych schorzeń somatycznych, zaświadczenie o diagnozie i wskazanym leczeniu przez Lekarza danej specjalności.

W przypadku negatywnej oceny wskazań do leczenia w tutejszym OLZN pacjenci otrzymują uzasadnienie oraz informacje o alternatywnych, dostosowanych do potrzeb formach pomocy leczenia w innych jednostkach medycznych.

Kryteria kwalifikujące do przyjęcia do Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych (wg Klasyfikacji (ICD-10):

 •  - Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną (F40-F48

 •  - Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi
      (F50- F59)

 •  - Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60-F69)

 •  - Zaburzenia afektywne z dużym udziałem czynników psychogennych

Kryteria dyskwalifikujące do przyjęcia:

 •  - Zaburzenia nastroju endogenne: ciężkie epizody depresyjne, epizody maniakalne

 •  - Zaburzenia psychotyczne

 •  - Ciężkie zaburzenia osobowości (np. dyssocjalna)

 •  - Zaburzenia na podłożu organicznym

 •  - Czynne uzależnienia od substancji psychoaktywnych

 •  - Ciężka, nieustabilizowana choroba somatyczna

 •  - Postępowanie sądowe, karne w toku

 •  - Brak motywacji lub możliwości podjęcia intensywnej psychoterapii obejmującej
   - 12- lub 24- tygodniową hospitalizację

 •  - Motywacja sanatoryjno-rentowa

Społeczność terapeutyczna

Społeczność terapeutyczna jest swego rodzaju "małym społeczeństwem", które współtworzą wszystkie osoby przebywające w Oddziale.

Spotkania społeczności stanowią forum wymiany informacji zwrotnych pomiędzy pacjentami i personelem.

Dają możliwość omawiania i rozwiązywania przez pacjentów wzajemnych problemów pojawiających się w codziennym życiu oddziału.

Spotkania wzmacniają poczucie wspólnoty i więzi całej społeczności terapeutycznej, członkowie społeczności zyskują poczucie współuczestniczenia w życiu oddziału.

Społeczność pozwala na konfrontowanie jej członków z realnością, czyli z konsekwencjami własnych zachowań.

Kluczowe jest, aby osoby przebywające w Oddziale nie czuły się pozbawione odpowiedzialności za swoje zachowanie, jako jednostki i jako grupa.

Tym co buduje bezpieczeństwo, jest branie odpowiedzialności przez społeczność za różne zachowania i procesy, które mogą się pojawiać. Realizuje się to przez omawianie na społeczności niepokojących grupę zachowań czy zdarzeń.

Personel uczestniczy w zebraniach społeczności pomaga w tym procesie, ale nie odgrywa roli zarządzającej zmianą.

Funkcjonowanie społeczności terapeutycznej nie ogranicza się tylko do spotkań społeczności-jest to ciągła praca zespołowa pacjentów i personelu.

Psychoterapia indywidualna

Analityczna terapia indywidualna w ramach naszego Ośrodka skierowana jest do pacjentów z zaburzeniami osobowości.

Proponowana przez nas metoda rozumiana jest jako proces leczenia polegający na tworzeniu relacji pomiędzy pacjentem a terapeutą i stopniowemu pogłębianiu rozumienia  świata wewnętrznego pacjenta.

Relacja terapeutyczna umożliwia badanie w bezpieczny sposób trudnych i bolesnych obszarów życia wewnętrznego.

Wspólny wysiłek pacjenta i terapeuty w procesie terapii ma służyć łączeniu i rozumieniu tego co intrapsychiczne z tym, co urzeczywistnia się w świecie realnym – czyli zrozumieniu jak wcześniejsze doświadczenia oraz nieuświadomione obszary psychiki wpływają na obecne funkcjonowanie.

Pacjent przy pomocy terapeuty przygląda się w jaki sposób przeżywa samego siebie, swojej zdolności do nawiązywania i podtrzymywania relacji, podejmowania ról społecznych.

Terapia umożliwia doświadczenie sytuacji  nazywania, przemyślenia i zrozumienia tego, co do tej pory objawiało się jako dysfunkcjonalne, a przeżywane było jako raniące i niezrozumiałe.

Pacjent odzyskując większą kontrolę nad swoim życiem może, w bardziej świadomy i swobodny sposób, dokonywać lepszych wyborów dotyczących różnych aspektów swojego życia i tym samym uzyskać możliwość zmiany w sferze emocji, myśli i zachowań.

Psychoterapia grupowa

Leczenie w Oddziale odbywa się w ramach krótkoterminowych grup terapeutycznych; pracujemy głównie w oparciu o teorie psychodynamiczne, psychoanalityczne, włączając w nie również elementy innych podejść m. in. interpersonalnego, egzystencjalnego. Pobyt w grupie trwa 3 lub 6 miesięcy i jest określany w trakcie procesu kwalifikacji. Jednym z najważniejszych założeń psychoterapii grupowej jest to, że problemy psychologiczne mają swoje podłoże w relacjach interpersonalnych; są efektem wewnątrzpsychicznych – nieświadomych konfliktów.

Grupa stanowi swoistą przestrzeń, w której odtwarzane są uczucia znane uczestnikom z sytuacji życiowych; w interakcjach zachodzących „tu i teraz” między członkami grupy przejawia się szereg trudności indywidualnych, których zmiana jest celem pracy psychoterapeutycznej.

Pacjenci mogą w bezpiecznych warunkach doświadczać korekcyjnego doświadczenia emocjonalnego – emocje są na bieżąco przeżywane, nazywane i poddawane refleksji, przez co zwiększa się samoświadomość, a także umiejętności społeczne członków grupy.


Psychodrama

Psychodrama jest metodą psychoterapeutyczną, aktywnie i kreatywnie wspierającą rozwój osobisty. Stwarza unikalną możliwość przedstawienia w udramatyzowanej formie przeżyć, problemów, trudności i konfliktów w formie obrazowej. Na psychodramatycznej scenie „teatru terapeutycznego” są odgrywane wspomnienia minionych konkretnych zdarzeń, osobiste dramaty, fantazje, marzenia, sny oraz sytuacje z realnej, przeszłej lub przyszłej rzeczywistości świata przeżyć pacjentów, których oni się obawiają. tzw; „sceniczne” sytuacje, zbliżone do rzeczywistych życiowych sytuacji stanowią uzewnętrznienie psychicznych stanów i procesów pacjenta. Role, postaci z wewnętrznego świata pacjenta powoływane są przez niego na scenę, po to by rozwinąć w sposób dynamiczny przeżycie korektywnego doświadczenia wobec objawów chorobowych pacjenta.


Psychoterapia Tańcem i Ruchem (DMT) - zakłada, że istnieje związek pomiędzy umysłem i ciałem, a przeżycia emocjonalne są połączone ze stanami fizycznymi. Podczas zajęć pacjenci badają sygnały płynące z ruchu, co umożliwia dotarcie do zakodowanych w ciele emocji i doświadczeń. Praca odbywa się z wykorzystaniem muzyki oraz bez muzyki.

Celem zajęć jest zwiększenie świadomości poprzez skupianie się na ciele, nauczenie się jak rozumieć sygnały z własnego ruchu, a także integracja w sferze fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i społecznej.

.