CategoriesFiles

folder icon 0 ZP/AM/24/2019

Zakup cyfrowego aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń.

folder icon 1 ZO/LM/35/2019

Dostawa materiałów biurowych i papieru ksero dla MSCZ.

folder icon 3 ZO/LM/34/2019
Świadczenie usług dozoru i ochrony mienia MSCZ
folder icon 2 ZO/MK/33/2019

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert " Dostawa i instalacja urządzeń do nagłośnienia".

folder icon 6 ZP/MP/20/2019

Świadczenie usług transportu sanitarnego medycznym środkiem transportu wraz z kierowcą uprawnionym do wykonywania podstawowych medycznych czynności ratunkowych, na rzecz pacjentów MSCZ.

folder icon 2 ZO/GK/31/2019

Prowadzenie kursu dokształcającego pn. " Podstawy epidemiologii" dla pielęgniarek łącznikowych zatrudnionych w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

folder icon 5 ZP/MP/19/2019
Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej i aplikacyjnej na pozyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych - NFOŚiGW, na wykonywanie robót budowlanych mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków MSCZ w Pruszkowie - Działania 3.4. Ochrona atmosfery. Budownictwo energooszczędne. Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.
folder icon 3 K/MP/2/2019

Świadczenie usług pielęgniarskich w oddziałach MSCZ

folder icon 2 ZO/EL/26/2019

Wykonanie okresowych przeglądów instalacji elektrycznej w zakresie pomiarów: skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji przewodów roboczych, instalacji odgromowej i uziemiającej oraz wykonanie prób badań wyłączników różnicowoprądowych, w 30 obiektach Szpitala.

folder icon 2 ZO/EL/28/2019

Konserwacja i serwis systemów wentylacji i klimatyzacji w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

folder icon 2 ZO/EL/29/2019

Roboty budowlane polegające na poprawie bezpieczeństwa użytkowego i funkcjonalnego, poprzez zabudowę przeszklonej ściany głównej klatki schodowej z wymianą WLZ i tablic piętrowych oraz towarzyszącymi robotami budowlanymi, w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, zlokalizowanym w MSCZ

folder icon 3 K/AM/1/2019

Konkurs ofert na realizację zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: ŚWIADCZENIA USŁUG PIELĘGNIARSKICH W ODDZIAŁACH MSCZ

folder icon 3 ZO/EL/24/2019

Roboty budowlane polegające na poprawie bezpieczeństwa użytkowego i funkcjonalnego, poprzez zabudowę przeszklonej ściany głównej klatki schodowej z wymianą WLZ i tablic piętrowych oraz towarzyszącymi robotami budowlanymi, w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, zlokalizowanym w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

folder icon 15 ZP/MP/17/2019
Dostawa artykułów do utrzymania higieny i czystości oraz produktów służących do mycia powierzchni poziomych i pionowych w podmiotach leczniczych dla MSCZ
folder icon 2 ZO/EL/23/2019

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT pn. "Roboty budowlane polegające na poprawie bezpieczeństwa użytkowego i funkcjonalnego, poprzez zabudowę przeszklonej ściany głównej klatki schodowej z wymianą WLZ i tablic piętrowych oraz towarzyszącymi robotami budowlanymi, w Wojewódzkim Óśrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, zlokalizowanym w MSCZ"

folder icon 9 ZP/MP/15/2019

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku dla MSCZ

folder icon 2 ZO/EL/19/2019
Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert pn. " Dostawa, montaż i uruchomienie baterii akumulatorów do UPS 9390, wraz z wykonaniem pomiarów rezystancji wewnętrznej baterii akumulatorów oraz utylizacją zdemontowanych baterii.
folder icon 5 ZP/AM/14/2019

Świadczenie usługi całodziennego żywienia pacjentów dla MSCZ

folder icon 10 ZP/AM/11/2019

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, decyzji, pozwoleń (część I) oraz wykonanie nadzoru autorskiego (część II) w ramach zadania pn. "Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego - etap I dokumentacja"

folder icon 3 ZO/EL/15/2019
Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert pn. " Usługi w zakresie wykonywania kontroli okresowych stanu technicznego obiektów budowlanych na terenie szpitala oraz inne usługi inżynierskie w zakresie sporządzania opinii i ocen technicznych lub szacowania kosztów."
folder icon 4 ZP/AM/13/2019

Świadczenie usługi całodziennego żywienia pacjentów MSCZ

folder icon 2 ZO/LM/14/2019

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert pn." Świadczenie usług medycznym środkiem transportu wraz z kierowcą uprawnionym do wykonywania podstawowych medycznych czynności ratunkowych, na rzecz pacjentów MSCZ."

folder icon 4 ZO/EL/13/2019

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert pn. "Dostawa tlenu medycznego do MSCZ".

 

folder icon 4 ZP/AM/10/2019
Świadczenie usługi całodziennego żywienia pacjentów MSCZ.
folder icon 2 ZO/EL/9/2019

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert pn. " Bieżąca obsługa urządzeń Stacji Uzdatniania Wody znajdującej się na terenie MSCZ"

folder icon 2 ZO/EL/12/2019

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT

pn. " Konserwacja oraz serwis interwencyjny systemów p.poż. w pawilonach zlokalizowanych na terenie MSCZ"

folder icon 2 ZO/EL/10/2019

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA

pn. "Remont dwóch węzłów cieplnych w budynku nr 16 oraz nr 30 na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie".

folder icon 10 ZP/MP/9/2019
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.
folder icon 10 ZP/AM/8/2019
Świadczenie usług pralniczych wraz z odbiorem brudnej bielizny z oddziałów MSCZ.
folder icon 2 ZO/EL/3/2019

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA

pn."Wykonywanie czynności nadzoru inwestorskiego oraz kontroli nad prawidłową koordynacją robót ogólnobudowlanych w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego – etap II – Przebudowa budynku nr 28 – Pawilon V i zmiana sposobu użytkowania na Centrum Zdrowia Psychicznego”.

folder icon 5 ZP/AM/7/2019
Świadczenie usługi całodziennego żywienia pacjentów MSCZ.
folder icon 5 ZP/MP/6/2019
Dostawa pieluchomajtek oraz artykułów higienicznych na potrzeby MSCZ.
folder icon 5 ZP/AM/5/2019
Świadczenie usługi całodziennego żywienia pacjentów MSCZ.
folder icon 1 PLAN POSTĘPOWAŃ 2019
"PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ, JAKIE ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE PRZEPROWADZIĆ W 2019 R."

folder icon 6 ZP/AM/3/2019

Dostawa leków dla MSCZ.

 

folder icon 0 ZP/AM/23/2018

Wykonywanie czynności porządkowych i pomocniczych, będących w związku z usługami medycznymi, w oddziałach szpitalnych oraz pomieszczeniach medycznych MSCZ.

 W związku z wprowadzonym w dniu 18 października 2018 r. obowiązkiem komunikacji Zamawiającego z wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w szczególności składania ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia) Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie wdraża Platformę Marketplanet e-Zamawiający, umożliwiającą prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, a wykonawcom składanie ofert w formie elektronicznej, gwarantującej zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

W przypadku pytań prosimy o korzystanie z pomocy Zespołu Wsparcia Marketplanet, który udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy e-Zamawiający. Zespół Wsparcia dostępny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz.  9:00 - 17:00, pod nr tel. 22 576 87 90 lub pod adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl , gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link: https://mscz.ezamawiajacy.pl

 

folder icon 8 ZP/MP/2/2019
Dostawa preparatów do dekontaminacji skóry i błon śluzowych oraz wyrobów medycznych i powierzchni poziomych i pionowych w podmiotach leczniczych.
folder icon 9 ZP/MP/1/2019

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku dla MSCZ.

folder icon 6 ZP/MP/21/2018

Dostawa energii elektrycznej dla MSCZ.

folder icon 5 ZP/MP/22/2018

Świadczenie usług transportu medycznego na wezwanie na rzecz pacjentów MSCZ.

folder icon 9 ZP/AM/20/2018

Dzierżawa tomografu komputerowego - wraz z usługą teleradiologii - przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

folder icon 2 ZO/EL/47/2018
Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na realizację zadania pn. "Wykonanie usługi doradztwa technicznego i Inżyniera Konsultanta wraz z kontrolą prawidłowości robót lub usług przez podmioty i osoby zatrudnione przez Zamawiającego do realizacji zadania inwestycyjnego pn. Zmiana organizacji ruchu na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie"
folder icon 4 ZP/MP/19/2018
Usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu MSCZ.
folder icon 2 ZO/EL/45/2018

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT na realizację zadania pn. „Sprzedaż wraz z dostarczeniem i uruchomieniem zamiatarko-odśnieżarki spalinowej”

folder icon 5 ZP/MP/18/2018

Świadczenie usług transportu medycznego na wezwanie, na rzecz pacjentów MSCZ.

folder icon 2 ZO/EL/44/2018
OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT na realizację zadania pn. : "Dostawa pojazdu elektrycznego/akumulatorowego, uruchomienie oraz przeszkolenie pracowników zamawiającego".
folder icon 11 ZP/MP/17/2018

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku oraz testów diagnostycznych dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

folder icon 2 ZO/EL/43/2018

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT na realizację zadania pn. „Dostawa kardiomonitora, uruchomienie i przeszkolenie pracowników Zamawiającego”.

folder icon 3 ZP/MP/15/2018
Świadczenie usług transportu medycznego na wezwanie, na rzecz pacjentów Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.
folder icon 2 ZO/EL/37/2018

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na realizację zadania pn.

„Dostawa respiratora stacjonarnego dla dorosłych, uruchomienie i przeszkolenie pracowników Zamawiającego”

folder icon 19 ZP/AM/14/2018

Dostawa leków dla MSCZ

folder icon 7 ZP/MP/13/2018

Dostawa rękawic medycznych niesterylnych dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

folder icon 10 ZP/AM/12/2018

 Wykonanie robót drogowych i ogólnobudowlanych w ramach zadania pn. „Zmiana organizacji ruchu na terenie MSCZ”.

folder icon 5 K/AM/2/2018

Konkurs ofert na udzielnie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: opieki psychiatrycznej na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego, prowadzonego w ramach pilotażu przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

 

folder icon 2 ZO/EL/30/2018

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT na realizację zadania pn. "Przywrócenie pełnej zdolności eksploatacyjnej przepompowni ścieków poprzez usunięcie wad technicznych i eksploatacyjnych".

folder icon 2 ZO/EL/29/2018

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert pn. „Zakup aparatu EKG”.

folder icon 2 ZO/EL/26/2018

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na realizację zadania pn. „Zakup aparatu EKG

folder icon 4 ZP/AM/11/2018

Wykonywanie czynności nadzoru inwestorskiego oraz kontroli nad
prawidłową koordynacją robót ogólnobudowlanych w zakresie realizacji
zadania pn. "Zmiana organizacji ruchu na terenie MSCZ".

folder icon 2 ZO/EL/23/2018

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na realizację zadania pn.

"Roboty budowlane polegające na poprawie stanu technicznego pięciu węzłów sanitarnych w Wojewódzkim Ośrodku Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, zlokalizowanym w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie przy ul. Partyzantów 2/4"

folder icon 6 ZP/AM/10/2018

Świadczenie usług całodziennego żywienia pacjentów Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

folder icon 8 ZP/AM/8/2018

 Świadczenie usług całodziennego żywienia pacjentów Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

folder icon 9 ZP/AM/9/2018
Wykonywanie czynności porządkowych i pomocniczych, będących w związku z usługami medycznymi, w oddziałach szpitalnych oraz pomieszczeniach medycznych MSCZ.
folder icon 9 ZP/AM/7/2018

Usługa naprawy rezonansu magnetycznego Magnetom Skyra nr ser. 75570, zamontowanego w Pracowni Rezonansu Magnetycznego MSCZ

folder icon 2 ZO/EL/14/2018

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na realizację zadania pn. "Utwardzenie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego wraz z miejscami postojowymi do Oddziału ID - wejście główne"

folder icon 7 ZP/MP/6/2018

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby MSCZ

folder icon 3 K/AM/1/2018

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie:

świadczenia usług pielęgniarskich oraz wykonywania czynności personelu pomocniczego - sanitariuszy i salowych, w oddziałach MSCZ 

folder icon 9 ZP/MP/4/2018

DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO I WIELORAZOWEGO UŻYTKU, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH, ODZIEŻY OCHRONNEJ I POŚCIELI JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

folder icon 14 ZP/AM/3/2018

Świadczenie usług sprzątania na rzecz MSCZ.

folder icon 6 ZP/MP/2/2018
Dozór i ochrona mienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.
folder icon 1
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ, JAKIE ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE PRZEPROWADZIĆ W 2018 r.
folder icon 7 ZP/MP/1/2018

Dostawa leków dla MSCZ

folder icon 38 ZP/MG/25/2010

Roboty ogólnobudowlane polegające na remoncie, rozbudowie i przebudowie dwóch obiektów Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, realizowane w ramach programu RPO WM - 2 zadania.

Zadanie nr 1 - roboty ogólnobudowlane związane z realizacją projektu: "Przystosowywanie byłego budynku gospodarczo-technicznego na cele medyczne (etap I) - utworzenie Centrum Radiologii oraz Oddziału VIIA Ogólnopsychiatrycznego wraz z zakupem aparatury medycznej w Szpitalu Tworkowskim w Pruszkowie".

Zadanie nr 2 - roboty ogólnobudowlane związane z realizacją projektu: "Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izbą Przyjęć Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie"

 

Strona główna
Tłumacz j. migowego Tłumacz j. migowego
Izba Przyjęć
Centrum Zdrowia Psychicznego
Oddziały MSCZ
Oddziały ogólnopsychiatryczne
O. Dzienny Psychiatryczny z Pododdziałem Dziennym Zaburzeń Nerwicowych
O. Psychogeriatryczny
ZOL Psychiatryczny
WOTUW
RPO WM 2007 -2013
Inwestycje
Biuletyn Ogłoszeń
Przetargi
Praca
Praktyki i staże
BIP BIP
Pacjent
Rzecznik Praw Pacjenta
Prawa Pacjenta
Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu - przewodnik
Oświadczenie Opiekuna
Klauzula obowiązku informacyjnego
Usługi i cenniki
Punkt pobrań
Pracownia MRI
Pracownia EEG
Pracownia RTG
Pracownia EKG
Pracownia USG
Gabinet Fizykoterapii
Usługi medyczne
Konsultacje lekarskie
Biofeedback
Udostępnienie dok. medycznej
Przechowywanie zwłok
Zarządzanie stroną
Logowanie