CategoriesFiles

folder icon 1 ZO/MŁ/28/2020
Dostawa materiałów biurowych i papieru ksero dla MSCZ
folder icon 2 ZO/MŁ/26/2020

Zakup zasilacza UPS wraz z instalacją i uruchomieniem.

folder icon 7 ZP/AM/16/2020

Świadczenie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu MSCZ.

folder icon 7 ZP/AM/15/2020
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku oraz testów diagnostycznych do wykrywania substancji psychoaktywnych dla MSCZ
folder icon 2 K/IB/6/2020
Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: Udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich na rzecz pacjentów w oddziałach MSCZ
folder icon 2 ZO/KŁ/25/2020
Usługa wsparcia i monitoringu dla infrastruktury sieciowej
folder icon 2 ZO/KŁ/24/2020
Zakup zasilacza UPS wraz z instalacją i uruchomieniem
folder icon 8 ZP/AM/14/2020
Dostawa dwóch serwerów z oprogramowaniem Windows Server 2019 - montaż, konfiguracja oraz przeniesienie obecnych zasobów na nowe serwery
folder icon 0 ZP/AM/8/2020

Dostawa leków dla MSCZ

W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/EU, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (dalej: System). System dostępny jest pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/mscz.

folder icon 5 ZO/JO/23/2020
Dostawa materiałów biurowych i papieru ksero dla MSCZ
folder icon 1 ZP/AM/10/2020
Dostawa oprogramowywania do przechowywania kopii zapasowej pamięci dyskowej w chmurze kryptograficznej wraz z konfiguracją, wdrożeniem oraz opieką techniczną

W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/EU, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (dalej: System). System dostępny jest pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/mscz.

folder icon 3 ZO/KŁ/22/2020
Usługa dzierżawy urządzeń drukujących wraz z obsługą serwisową oraz objęciem usługą serwisową urządzeń Zamawiającego
folder icon 7 ZP/AM/7/2020
Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych pochodzenia medycznego
folder icon 4 ZP/AM/6/2020
Poprawa bezpieczeństwa użytkowego i funkcjonalnego obiektu poprzez wymianę instalacji zasilających i oświetleniowych sal terapeutycznych i pozostałych pomieszczeń piwnic w WOTUW
folder icon 4 ZP/AM/5/2020
Usługa naprawy rezonansu magnetycznego MAGNETOM Skyra nr ser. 75570, zamontowanego w Pracowni Rezonansu Magnetycznego MSCZ
folder icon 2 ZO/AK/21/2020
Wykonanie usługi doradztwa technicznego i Inżyniera Konsultanta wraz z kontrolą prawidłowości wykonywania robót lub usług przez podmioty i osoby zatrudnione przez Zamawiającego do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego"
folder icon 5 ZO/BK/20/2020
Zakup środków ochrony osobistej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dla MSCZ
folder icon 3 ZO/AK/16/2020
Wykonanie usługi doradztwa technicznego i Inżyniera Konsultanta wraz z kontrolą prawidłowości wykonywania robót lub usług przez podmioty i osoby zatrudnione przez Zamawiającego do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego"
folder icon 2 ZO/BR/18/2020

Sukcesywne dostawy artykułów hydraulicznych na potrzeby Działu Logistyki MSCZ

folder icon 3 ZO/PJ/17/2020

Zakup defibrylatora z funkcją EKG, ciśnieniomierza i pulsoksymetrem dla MSCZ.

 

folder icon 3 ZO/BK/15/2020
Zakup środków ochrony osobistej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
folder icon 4 K/BL/5/2020

Świadczenie usług pielęgniarskich w oddziałach MSCZ

folder icon 2 ZO/BR/13/2020

Sukcesywne dostawy artykułów hydraulicznych na potrzeby Działu Konserwacji i Remontów MSCZ

folder icon 13 ZP/AM/2/2020
Świadczenie usług dozoru i ochrony mienia MSCZ
folder icon 3 K/AM/4/2020

Konkurs ofert na realizację zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczenia usług  przez lekarza psychiatrę, polegających na kierowaniu oddziałem ogólnopsychiatrycznym VI MSCZ

folder icon 19 ZP/AM/4/2020
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku oraz testów diagnostycznych do wykrywania substancji psychoaktywnych dla MSCZ
folder icon 11 ZP/AM/3/2020
Dostawa preparatów do mycia i dekontaminacji skóry i błon śluzowych dla MSCZ
folder icon 4 K/AM/3/2020

Konkurs ofert na realizację zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczenia usług osobiście przez lekarza na terenie MSCZ

folder icon 1 ZP/AM/21/2019
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Usługę Inwestora Zastępczego dla realizacji zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie"
folder icon 2 ZP/AM/1/2020
Świadczenie usługi całodziennego żywienia pacjentów Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
folder icon 9 ZO/AK/10/2020
Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej i aplikacyjnej w celu pozyskania przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w ramach programu priorytetowego termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dla projektu pn. „Termomodernizacja budynku dawnej Portierni w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie – etap I dokumentacja”