CategoriesFiles

folder icon 0 ZP/MŁ/2/2021

Świadczenie usług transportu sanitarnego medycznym środkiem transportu wraz z kierowcą uprawnionym do wykonywania podstawowych medycznych czynności ratunkowych, na rzecz pacjentów MSCZ

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej SmartPZP pod adresem https://portal.smartpzp.pl/mscz.
folder icon 1 ZO/GK/3/2021
Dostawa sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby MSCZ
folder icon 0 ZP/AM/1/2021

"Świadczenie usług bankowych, polegających na obsłudze rachunku bankowego Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie wraz z uruchomieniem linii kredytowej w rachunku bieżącym w wysokości 3.000.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej"

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej SmartPZP pod adresem https://portal.smartpzp.pl/mscz.

folder icon 3 ZO/KŁ/2/2021

Usługa wsparcia i monitoringu dla infrastruktury sieciowej, na okres 12 m-cy.

folder icon 2 ZO/KŁ/4/2021
Przedłużenie obecnie posiadanych licencji oprogramowania antywirusowego ESET na okres 12 m-cy
folder icon 15 ZP/AM/23/2020

Wykonanie robót budowlano-montażowych, częściowych dostaw, rozruchów, szkoleń wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla zadania pn. Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego na terenie MSCZ

Link do pobrania: tworki.eu/pliki/Zal.nr.2-OPZ.docx

Dostawa leków dla MSCZ

folder icon 9 ZP/AM/22/2020
Wykonywanie nadzoru inwestorskiego robót budowlanych wielobranżowych, usług oraz dostaw i montażu pierwszego wyposażenia na inwestycji pod nazwą "Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego" - ETAP II na terenie MSCZ
Link do pobrania: tworki.eu/pliki/2020_12_18_nadzor_dzienny_zal.2.docx
folder icon 4 ZP/MŁ/20/20

Świadczenie usług medycznym środkiem transportu na wezwanie, na rzecz pacjentów MSCZ

folder icon 4 ZO/MT/1/2021

Wykonanie czynności nadzoru inwestorskiego w zakresie zieleni i architektury krajobrazu przy inwestycji pod nazwą "Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego" - Etap II, a realizowanej w ramach wieloetapowego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Rozbudowa z przebudową budynku, budowa obiektów małej architektury, altan, utwardzeń, siłowni plenerowej, przebudowa sieci wewnętrznych na terenie MSCZ"

folder icon 0 ZP/AM/13/2020
„Poprawa efektywności energetycznej i dostosowanie do obowiązujących przepisów Pawilonów I i VIIB MSCZ w Pruszkowie”

W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/EU, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez Platformę przetargową zapewniającą obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

Platforma przetargowa dostępna jest pod adresem:  

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/9977/summary

 

folder icon 4 ZP/MŁ/19/2020
Dostawa energii elektrycznej dla MSCZ
folder icon 4 ZO/MŁ/28/2020
Dostawa materiałów biurowych i papieru ksero dla MSCZ
folder icon 2 ZO/MŁ/26/2020

Zakup zasilacza UPS wraz z instalacją i uruchomieniem.

folder icon 3 ZO/KŁ/25/2020
Usługa wsparcia i monitoringu dla infrastruktury sieciowej
folder icon 2 ZO/KŁ/24/2020
Zakup zasilacza UPS wraz z instalacją i uruchomieniem
folder icon 8 ZP/AM/14/2020
Dostawa dwóch serwerów z oprogramowaniem Windows Server 2019 - montaż, konfiguracja oraz przeniesienie obecnych zasobów na nowe serwery
folder icon 0 ZP/AM/8/2020

Dostawa leków dla MSCZ

W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/EU, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (dalej: System). System dostępny jest pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/mscz.

folder icon 5 ZO/JO/23/2020
Dostawa materiałów biurowych i papieru ksero dla MSCZ
folder icon 1 ZP/AM/10/2020
Dostawa oprogramowywania do przechowywania kopii zapasowej pamięci dyskowej w chmurze kryptograficznej wraz z konfiguracją, wdrożeniem oraz opieką techniczną

W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/EU, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (dalej: System). System dostępny jest pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/mscz.

folder icon 3 ZO/KŁ/22/2020
Usługa dzierżawy urządzeń drukujących wraz z obsługą serwisową oraz objęciem usługą serwisową urządzeń Zamawiającego
folder icon 7 ZP/AM/7/2020
Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych pochodzenia medycznego
folder icon 4 ZP/AM/6/2020
Poprawa bezpieczeństwa użytkowego i funkcjonalnego obiektu poprzez wymianę instalacji zasilających i oświetleniowych sal terapeutycznych i pozostałych pomieszczeń piwnic w WOTUW
folder icon 4 ZP/AM/5/2020
Usługa naprawy rezonansu magnetycznego MAGNETOM Skyra nr ser. 75570, zamontowanego w Pracowni Rezonansu Magnetycznego MSCZ
folder icon 2 ZO/AK/21/2020
Wykonanie usługi doradztwa technicznego i Inżyniera Konsultanta wraz z kontrolą prawidłowości wykonywania robót lub usług przez podmioty i osoby zatrudnione przez Zamawiającego do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego"
folder icon 5 ZO/BK/20/2020
Zakup środków ochrony osobistej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dla MSCZ