Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Drukuj E-mail

Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza

          Zakład Opiekuńczo-Leczniczy zapewnia świadczenia opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne dla osób dorosłych w określonym czasie. Świadczenia obejmują opiekę, pielęgnację i  rehabilitację oraz leczenie chorych, którzy nie wymagają hospitalizacji i którym nie można zapewnić opieki  w innych  warunkach.
Zakład dysponuje łącznie 140 łóżkami usytuowanych w 3 oddziałach: VIIIAB, XII, XV.

          W sprawach związanych z przyjęciem pacjenta do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego należy kontaktować się z Kierownikiem ZOL Mirosławą Sroką  w dni powszednie  w godz. 8.00 – 13.00  pod nr telefonu  22/739-12-57

Zasady kwalifikacji osób ubiegających się o przyjęcie do ZOL:

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do ZOL  zobowiązana jest do przedstawienia:

1)     wniosku  o wydanie skierowania do zol,

2)     skierowania do zakładu opiekuńczo – leczniczego,

3)     wywiadu pielęgniarskiego i zaświadczenia lekarskiego,  

4)     zaświadczenia lekarskiego, o współchorobowości somatycznej wraz z informacją lekarza o stabilności schorzenia,

5)     dokumentu potwierdzającego wysokość dochodu, a w szczególności
- decyzji organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury, renty 
- decyzji OPS o przyznaniu zasiłku stałego i zasiłku pielęgnacyjnego,

6)     orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

7)    oświadczenia świadczeniobiorcy na ponoszenie opłaty za pobyt w ZOL,

8)     kserokopii kart leczenia szpitalnego, posiadaną dokumentację leczenia ambulatoryjnego .

Weryfikacji skierowania do ZOL o profilu psychiatrycznym dokonuje  na podstawie przedłożonej dokumentacji Zespół ds kwalifikacji do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego

Druki do pobrania:

Druk 1:  Wniosek o wydanie skierowania do ZOL  (osoba ubiegająca się o przyjęcie do ZOL).

Druk 2:  Wniosek o wydanie skierowania do ZOL  (opiekun prawny/kurator).

Druk 3:  Skierowanie do ZOL.

Druk 4 : Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie.

Druk 5 : Zaświadczenie lekarskie od lekarza psychiatry.

Druk 6 : Oświadczenie  (osoba ubiegająca się o przyjęcie do ZOL).

Druk 7 : Oświadczenie  (opiekun prawny/kurator).

 
 

Strona główna
Izba Przyjęć
Oddziały MSCZ
Oddziały ogólnopsychiatryczne
O. Dzienny Psychiatryczny z Pododdziałem Dziennym Zaburzeń Nerwicowych
O. Neurologiczny/Udarowy
O. Psychogeriatryczny
ZOL Psychiatryczny
Opieka Pozaszpitalna
WOTUW
Rehabilitacja
RPO WM 2007 -2013
Inwestycje
Biuletyn Ogłoszeń
Przetargi
Praca
Praktyki i staże
BIP BIP
Pacjent
Rzecznik Praw Pacjenta
Prawa Pacjenta
Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu - przewodnik
Oświadczenie Opiekuna
Klauzula obowiązku informacyjnego
Usługi
Punkt pobrań
Pracownia TK
Pracownia MRI
Pracownia EEG
Pracownia RTG
Pracownia EKG
Pracownia USG
Gabinet Fizykoterapii
Cennik usług medycznych
Cennik konsultacji lekarskich
Biofeedback
Udostępnienie dok. medycznej
Cennik przechowywania zwłok
Zarządzanie stroną
Logowanie