Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Drukuj E-mail

Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza

 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy zapewnia świadczenia opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne dla osób dorosłych w określonym czasie. Świadczenia obejmują opiekę, pielęgnację i  rehabilitację oraz leczenie chorych, którzy nie wymagają hospitalizacji i którym nie można zapewnić opieki  w innych  warunkach.
Zakład dysponuje łącznie 140 łóżkami usytuowanych w 3 oddziałach: VIIIAB, XII, XV.

 

W sprawach związanych z przyjęciem pacjenta do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego należy kontaktować się z Kierownikiem ZOL Mirosławą Sroką  w dni powszednie  w godz. 8.00 – 13.00  pod nr telefonu  22/739-12-57

 

Zasady kwalifikacji osób ubiegających się o przyjęcie do ZOL:

 

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do ZOL-u zobowiązana jest do przedłożenia:

 

1.  skierowania do szpitala psychiatrycznego,

2.  wniosku świadczeniobiorcy /opiekuna/kuratora o przyjęcie do ZOL-u wraz z oświadczeniem na ` ponoszenie opłaty za pobyt w Zakładzie,

3.  kserokopię dokumentów potwierdzających wysokość dochodu, w szczególności:

·    decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury, renty albo renty socjalnej,

·    decyzję OPS o przyznaniu zasiłku stałego i pielęgnacyjnego,

 

ponadto, można przedstawić dodatkowo:

 

1.  zaświadczenie lekarskie o współchorobowości somatycznej wraz z informacją lekarza o stabilności schorzenia oraz przyjmowanych lekach,

2.  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

3.  kserokopii kart leczenia szpitalnego lub posiadaną dokumentacją leczenia ambulatoryjnego.

Weryfikacji skierowania do ZOL-u, dokonuje na podstawie przedłożonej dokumentacji, Zespół ds. kwalifikacji do Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

 

Druki do pobrania:

Druk 1:  Skierowanie do szpitala psychiatrycznego.

Druk 2 : Wniosek o przyjęcie.

Druk 3 : Wniosek opiekuna o przyjęcie.

Druk 4 : Zaświadczenie lekarskie.

 
 

Strona główna
Izba Przyjęć
Centrum Zdrowia Psychicznego
Oddziały MSCZ
Oddziały ogólnopsychiatryczne
O. Dzienny Psychiatryczny z Pododdziałem Dziennym Zaburzeń Nerwicowych
O. Neurologiczny/Udarowy
O. Psychogeriatryczny
ZOL Psychiatryczny
WOTUW
Rehabilitacja
RPO WM 2007 -2013
Inwestycje
Biuletyn Ogłoszeń
Przetargi
Praca
Praktyki i staże
BIP BIP
Pacjent
Rzecznik Praw Pacjenta
Prawa Pacjenta
Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu - przewodnik
Oświadczenie Opiekuna
Klauzula obowiązku informacyjnego
Usługi
Punkt pobrań
Pracownia TK
Pracownia MRI
Pracownia EEG
Pracownia RTG
Pracownia EKG
Pracownia USG
Gabinet Fizykoterapii
Cennik usług medycznych
Cennik konsultacji lekarskich
Biofeedback
Udostępnienie dok. medycznej
Cennik przechowywania zwłok
Zarządzanie stroną
Logowanie