Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Drukuj E-mail

Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza

 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy zapewnia świadczenia opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne dla osób dorosłych w określonym czasie. Świadczenia obejmują opiekę, pielęgnację i  rehabilitację oraz leczenie chorych, którzy nie wymagają hospitalizacji i którym nie można zapewnić opieki  w innych  warunkach.
Zakład dysponuje łącznie 140 łóżkami usytuowanych w 3 oddziałach: VIIIAB, XII, XV.

 

W sprawach związanych z przyjęciem pacjenta do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego należy kontaktować się z Kierownikiem ZOL Mirosławą Sroką  w dni powszednie  w godz. 8.00 – 13.00  pod nr telefonu  22/739-12-57

 

Zasady kwalifikacji osób ubiegających się o przyjęcie do ZOL:

 

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do ZOL-u zobowiązana jest do przedłożenia:

 

1.  skierowania do szpitala psychiatrycznego,

2.  wniosku świadczeniobiorcy /opiekuna/kuratora o przyjęcie do ZOL-u wraz z oświadczeniem na ` ponoszenie opłaty za pobyt w Zakładzie,

3.  kserokopię dokumentów potwierdzających wysokość dochodu, w szczególności:

·    decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury, renty albo renty socjalnej,

·    decyzję OPS o przyznaniu zasiłku stałego i pielęgnacyjnego,

 

ponadto, można przedstawić dodatkowo:

 

1.  zaświadczenie lekarskie o współchorobowości somatycznej wraz z informacją lekarza o stabilności schorzenia oraz przyjmowanych lekach,

2.  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

3.  kserokopii kart leczenia szpitalnego lub posiadaną dokumentacją leczenia ambulatoryjnego.

Weryfikacji skierowania do ZOL-u, dokonuje na podstawie przedłożonej dokumentacji, Zespół ds. kwalifikacji do Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

 

Druki do pobrania:

Druk 1:  Skierowanie do szpitala psychiatrycznego.

Druk 2 : Wniosek o przyjęcie.

Druk 3 : Wniosek opiekuna o przyjęcie.

Druk 4 : Zaświadczenie lekarskie.

 
 

Strona główna
Tłumacz j. migowego Tłumacz j. migowego
Izba Przyjęć
Centrum Zdrowia Psychicznego
Oddziały MSCZ
Oddziały ogólnopsychiatryczne
O. Dzienny Psychiatryczny z Pododdziałem Dziennym Zaburzeń Nerwicowych
O. Psychogeriatryczny
ZOL Psychiatryczny
WOTUW
RPO WM 2007 -2013
Inwestycje
Biuletyn Ogłoszeń
Przetargi
Praca
Praktyki i staże
BIP BIP
Pacjent
Rzecznik Praw Pacjenta
Prawa Pacjenta
Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu - przewodnik
Oświadczenie Opiekuna
Informacja o przetwarzaniu danych
Wideoinfolinia i wideoczat dla osób głuchych - możliwość uzyskania bieżących informacji w związku z
Usługi i cenniki
Punkt pobrań
Pracownia MRI
Pracownia EEG
Pracownia RTG
Pracownia EKG
Pracownia USG
Gabinet Fizykoterapii
Usługi medyczne
Konsultacje lekarskie
Biofeedback
Udostępnienie dok. medycznej
Przechowywanie zwłok
Zarządzanie stroną
Logowanie