Inwestycje 2017 Drukuj E-mail

 

 

 

1.    „Roboty remontowe: poprawa stanu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz stanu technicznego obiektów Szpitala” - zadanie zrealizowane na podstawie Umowy Nr 42/NW-I-I/D/16 z dnia 12.05.2016 r., Aneksu nr 1/2016 z dnia 03.10.2016 r. oraz Aneksu nr 2/2016 z dnia 22.12.2016 r. w wysokości 1.098.966,11 zł, kwota wykorzystanej dotacji w 2017 wyniosła 173.447,01 zł.

Zakres rzeczowy zrealizowany w 2017 roku obejmował dokończenie: wykonania izolacji przeciwwilgociowych ścian piwnic, robót ogólnobudowlanych i elektrycznych w Pawilonie I oraz finansowanie nadzoru inwestorskiego.

 

 

  2.    System komunikacji bezprzewodowej pomiędzy personelem w oddziałach szpitalnych” - zadanie zrealizowane na podstawie Umowy Nr 12/UMWM/02/2017/NW-I-I/D z dnia 10.02.2017 r., kwota wykorzystanej dotacji wyniosła 26.000,00 zł.

W ramach Zadania zakupiono system komunikacji bezprzewodowej, wynikiem czego poprawiono bezpieczeństwo personelu medycznego i pacjentów przez maksymalne skrócenia czasu powiadomienia o wystąpieniu zagrożenia dla personelu medycznego oraz skróceniu czasu reakcji na zagrożenie.

 

3.    „Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z dokumentacją kosztorysową  i SWiORB” - zadanie zrealizowane na podstawie Umowy Nr 18/UMWM/02/2017/NW-I-I/D z dnia 27.02.2017 r., kwota wykorzystanej dotacji wyniosła 112.000,00 zł.

W ramach Zadania został wykonany projekt stałej organizacji ruchu wraz z kompletnym projektem budowlanym i wykonawczym niezbędnych obiektów, z wszelkimi uzgodnieniami oraz decyzją pozwolenia na budowę. Ponadto zostały sporządzone: Specyfikacja wykonania  i odbioru robót budowlanych, Przedmiar robót, Kosztorys inwestorski oraz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

Dokumentacja stanowi podstawę do przygotowania i ogłoszenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac budowlanych związanych ze zmianą organizacji ruchu na terenie MSCZ.

 

 

 4.    „Zakup sprzętu komputerowego” - zadanie zrealizowane na podstawie Umowy Nr 100/UMWM/07/2017/NW-I-I/D z dnia 07.08.2017 r., kwota wykorzystanej dotacji wyniosła 290.000,00 zł.

Zakupione w ramach dotacji komputery zastąpiły komputery z nieposiadającymi już w wsparcia producenta systemami operacyjnymi Windows XP i Windows Vista. Brak wsparcia producenta oznaczał brak aktualizacji np. związanych z bezpieczeństwem, a to w konsekwencji mogłoby spowodować wyciek lub utratę wrażliwych danych jakimi są dane medyczne.

Ponadto, wymiana  67 komputerów o średnim wieku około 10 lat  na nowe, wydajne, z dużym monitorem znacząco poprawiło warunki pracy na stanowiskach, na których zainstalowano nowe komputery.

  

 

 

5.    „Zakup respiratora stacjonarnego” - zadanie zrealizowane na podstawie Umowy Nr 158/UMWM/10/2017/NW-I-I/D z dnia 18.10.2017 r., kwota wykorzystanej dotacji wyniosła 58.197,84 zł.

W ramach Zadania zakupiono respirator stacjonarny dla dorosłych dla potrzeb Oddziału Neurologii i Oddziału Udarowego. Zakupiony sprzęt pomoże w zapewnieniu prawidłowej opieki nad pacjentami Oddziałów umożliwiając sztuczne oddychanie lub ułatwiając czynności oddechowe.

 

 

 
 

Strona główna
Tłumacz j. migowego Tłumacz j. migowego
Izba Przyjęć
Centrum Zdrowia Psychicznego
Oddziały MSCZ
Oddziały ogólnopsychiatryczne
O. Dzienny Psychiatryczny z Pododdziałem Dziennym Zaburzeń Nerwicowych
O. Psychogeriatryczny
ZOL Psychiatryczny
WOTUW
RPO WM 2007 -2013
Inwestycje
Biuletyn Ogłoszeń
Przetargi
Praca
Praktyki i staże
BIP BIP
Pacjent
Rzecznik Praw Pacjenta
Prawa Pacjenta
Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu - przewodnik
Oświadczenie Opiekuna
Informacja o przetwarzaniu danych
Wideoinfolinia i wideoczat dla osób głuchych - możliwość uzyskania bieżących informacji w związku z
Usługi i cenniki
Punkt pobrań
Pracownia MRI
Pracownia EEG
Pracownia RTG
Pracownia EKG
Pracownia USG
Gabinet Fizykoterapii
Usługi medyczne
Konsultacje lekarskie
Biofeedback
Udostępnienie dok. medycznej
Przechowywanie zwłok
Zarządzanie stroną
Logowanie