Klauzula Drukuj E-mail
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE z dnia 4 maja 2016 r., L 119 – dalej jako Rozporządzenie), Administrator informuje:

1.      Administratorem danych osobowych jest Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, adres: ul. Partyzantów 2/4 05-082 Pruszków, NIP: 534-001-23-06, REGON: 000687617,

2.      Dane osobowe przetwarzane są ze świadczeniem działalności leczniczej,

3.      Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 pkt c), art. 9 ust 2 lit. b) oraz h) oraz  art. 89  Rozporządzenia, a  także  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  10  maja  2018 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 – dalej jako Ustawa) a także w związku z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r., o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1127 z późn. zm.) oraz ustawą o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 295),

4.      Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa tzn. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r., o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1127 z późn. zm.) oraz ustawy o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 295),

5.    W  sprawach  związanych  z  ochroną  danych  osobowych  należy  się  kontaktować się z  Inspektorem  Ochrony  Danych  Osobowych,  którym  jest  Dawid  Czerw (telefon: 722 309 224, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ),

6.      Odbiorcami danych osobowych będą podmioty występujące na wniosek. Administrator każdorazowo oceni możliwość udostępnienia informacji wnioskującemu. Pod pojęciem odbiorców  danych  osobowych  należy  rozumieć  wszystkie  podmioty  współpracujące z Administratorem Danych Osobowych w zakresie związanym z jego bieżącą działalnością, w szczególności: podmioty będące podwykonawcami Administratora, podmioty będące dostawcami Administratora, podmioty świadczące obsługę prawną Administratora

7.      Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00, Infolinia: 606-950-000, czynna w dni robocze od: 10.00 – 13.00, www.uodo.gov.pl,

8.      Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe,

9.      W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:

9.1  Prawo do uzyskania informacji o tym czy dane są przetwarzane oraz prawo dostępu do przetwarzanych danych,

9.2  Prawo do uzyskania bezpłatnej kopii przetwarzanych danych osobowych,

9.3  Prawo do żądania sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

9.4  Prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeśli dalsze ich przetwarzanie nie jest niezbędne. Prawo to nie przysługuje jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

9.5  Prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 Rozporządzenia,

9.6  Prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe,

9.7  Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.


 

Inspektor Ochrony Danych:

 Dawid Czerw

 email:  Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  

 
 

Strona główna
Tłumacz j. migowego Tłumacz j. migowego
Izba Przyjęć
Centrum Zdrowia Psychicznego
Oddziały MSCZ
Oddziały ogólnopsychiatryczne
O. Dzienny Psychiatryczny z Pododdziałem Dziennym Zaburzeń Nerwicowych
O. Psychogeriatryczny
ZOL Psychiatryczny
WOTUW
RPO WM 2007 -2013
Inwestycje
Biuletyn Ogłoszeń
Przetargi
Praca
Praktyki i staże
BIP BIP
Pacjent
Rzecznik Praw Pacjenta
Prawa Pacjenta
Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu - przewodnik
Oświadczenie Opiekuna
Klauzula obowiązku informacyjnego
Wideoinfolinia i wideoczat dla osób głuchych - możliwość uzyskania bieżących informacji w związku z
Usługi i cenniki
Punkt pobrań
Pracownia MRI
Pracownia EEG
Pracownia RTG
Pracownia EKG
Pracownia USG
Gabinet Fizykoterapii
Usługi medyczne
Konsultacje lekarskie
Biofeedback
Udostępnienie dok. medycznej
Przechowywanie zwłok
Zarządzanie stroną
Logowanie