RPO WM 2007 - 2013 Drukuj E-mail
 

"Przystosowanie byłego budynku gospodarczo-technicznego na cele medyczne

(etap I) – utworzenie Centrum Radiologii oraz Oddziału VIIA Ogólnopsychiatrycznego

wraz z zakupem aparatury medycznej w Szpitalu Tworkowskim w Pruszkowie"

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego

 

- Priorytet VII. - Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego.

- Działanie 7.1. Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia.

Poziom dofinansowania z EFRR: 85%

Inwestycja zrealizowana została w okresie: 02.07.2007 r. – 30.09.2015 r.

Całkowita wartość projektu wyniosła 26.249.575,09 zł, z czego:

wydatki kwalifikowalne to 22.807.571,93 zł,

w tym kwota dofinansowania z EFRR 19.421.528,73 zł,

kwota dofinansowania z BP 31.351,90 zł

oraz wkład własny Samorządu Województwa Mazowieckiego 6.796.694,46 zł.

 

"Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izbą Przyjęć Szpitala

Tworkowskiego w Pruszkowie"

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego

 

- Priorytet VII. - Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego.

- Działanie 7.1. Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia.

 

Poziom dofinansowania z EFRR: 85%

Inwestycja zrealizowana została w okresie: 02.07.2007 r. – 30.09.2015 r.

Całkowita wartość projektu wyniosła 14.690.726,55 zł, z czego:

wydatki kwalifikowalne to 14.597.930,60 zł,

w tym kwota dofinansowania z EFRR 12.431.390,92zł,

kwota dofinansowania z BP 13.434,32zł

oraz wkład własny Samorządu Województwa Mazowieckiego 2.243.510,36zł.

 

 

Samorząd Zakończyła się jedna z największym inwestycji w placówkach ochrony zdrowia na Mazowszu.

Zrealizowano dwa projekty finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków Województwa Mazowieckiego. To kolejny etap szerokiego programu inwestycyjnego realizowanego w Tworkach, który w ostatnim 10-leciu, zamyka się w budżecie 70 milionów zł.

Uroczystemu otwarciu towarzyszyła ogólnopolska konferencja naukowa "Psychiatria w życiu społecznym" oraz prezentacja albumu o historii szpitala.

 

"E - zdrowie dla Mazowsza"

Samorząd Województwa Mazowieckiego zrealizował projekt własny pn.: "E - zdrowie dla Mazowsza" z 23 partnerami - podmiotami leczniczymi, dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub właścicielem. Projekt ten był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza", Działania 2.1 "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" Regionalnego Progamu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

 

Całkowita wartość projektu wyniosła 106 011 177,92 zł, z czego:

♦ wydatki kwalifikowalne to 100 125 686,52 zł,

♦ w tym kwota dofinansowania z EFRR 85 106 833,54 zł,

♦ kwota dofinansowania z BP 14 017 596,11 zł

♦ oraz wkład własny Samorządu Województwa Mazowieckiego 1 001 257,82 zł.

Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych 99%.

Okres rzeczowej i finansowej realizacji projektu: od 1 stycznia 2012 r. do 30 września 2016 r.

Wydatki kwalifikowalne zostały poniesione do 31 grudnia 2015 r.  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

 Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

 Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa”.

Załącznik

 
 

Strona główna
Izba Przyjęć
Centrum Zdrowia Psychicznego
Oddziały MSCZ
Oddziały ogólnopsychiatryczne
O. Dzienny Psychiatryczny z Pododdziałem Dziennym Zaburzeń Nerwicowych
O. Neurologiczny/Udarowy
O. Psychogeriatryczny
ZOL Psychiatryczny
WOTUW
Rehabilitacja
RPO WM 2007 -2013
Inwestycje
Biuletyn Ogłoszeń
Przetargi
Praca
Praktyki i staże
BIP BIP
Pacjent
Rzecznik Praw Pacjenta
Prawa Pacjenta
Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu - przewodnik
Oświadczenie Opiekuna
Klauzula obowiązku informacyjnego
Usługi
Punkt pobrań
Pracownia TK
Pracownia MRI
Pracownia EEG
Pracownia RTG
Pracownia EKG
Pracownia USG
Gabinet Fizykoterapii
Cennik usług medycznych
Cennik konsultacji lekarskich
Biofeedback
Udostępnienie dok. medycznej
Cennik przechowywania zwłok
Zarządzanie stroną
Logowanie