Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza

 

Dyrekcja MSCZ uprzejmie informuje, że na tej stronie internetowej dostępny jest Poradnik e-recepta, pytania i odpowiedzi (wydanie I), autorstwa Ministerstwa Zdrowia.

Zachęcamy wszystkich pracowników medycznych do zapoznania się z udostępnionym dokumentem.

 http://ezdrowie.gov.pl/e-recepta-pytania-i-odpowiedzi

 

 

W imieniu Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza informuję, iż w celu ułatwienia przekazywania wniosków przez Pacjentów oraz Pracowników do Zespołu ds. Etyki działającego w MSCZ, zostały stworzone dwie możliwości ich przekazywania, tj.:

  1. Wysyłając na dedykowany adres e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub
  2. W sposób tradycyjny, tj. pisemnie, w zaklejonej kopercie, adresowanej do Zespołu ds. Etyki w Kancelarii MSCZ 

 

 ♦

 

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im.prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie w wyniku  konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, na realizatorów zadań publicznych  Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego, p.n.: "Promowanie zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Mazowsza" zostało wyłonione jako realizator powyższego zadania.

W ramach zawartej umowy dotacji nr W/UMWM/ZD/3902/2020 z dnia 12 października 2020 r. zostały zrealizowane filmy edukacyjno-informacyjne, dotyczące zdrowia psychicznego (schizofrenia, zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe, stres, nadużywanie alkoholu), które są dostępne poprzez poniższy link:

 

 

Zaburzenia lękowe - https://www.youtube.com/watch?v=sI29QVzr0BU

Schizofrenia - https://www.youtube.com/watch?v=RO8l-PFjNvg

Problemy związane z nadużywaniem alkoholu - https://www.youtube.com/watch?v=t6EEFyEOxyw

Kryzys - https://www.youtube.com/watch?v=Vwhy1U0k-qU

Depresja - https://www.youtube.com/watch?v=7v1e4tALdjw

 ♦

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Podstawa prawna: art. 32c ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r., Prawo atomowe (t. j. Dz.U. 2019 poz. 1792 z późn. zm.).

Jednostka  wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące w celach diagnostyki medycznej. Wszystkie zainstalowane na terenie jednostki aparaty RTG posiadają wymagane prawem zezwolenia.

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

        dawkomierzy indywidualnych oraz pomiarów środowiskowych.

Średnia wartość zmierzonej w okresie od 10.2019 do 10.2020 r. dawki nie przekroczyła 0,5mSv.

   pomiary osłon stałych gabinetu wykonane przez Oddział Higieny Radiacyjnej nie wykazały przekroczeń określonych prawnie dawek granicznych.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r., w sprawie  dawek granicznych promieniowania jonizującego  (Dz.U z 2005, Nr. 20, poz.168) - dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

- pracownicy: 20mSv/rok;

- ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:

         na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność

w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi

i środowisko.

         Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych. 

 ♦

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie informuje, że badania rezonansu magnetycznego (MRI) będą wykonywane od dnia 5 października 2020 r.

 

 Informacja dla Pacjentów MSCZ oraz ich bliskich

 

W związku z ogłoszeniem przez administrację publiczną złagodzenia przepisów dotyczących funkcjonowania w przestrzeni publicznej wprowadzonych w związku z zagrożeniem epidemicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2 oraz Rekomendacjami Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych, 

od dnia 04.06.2020r. w sytuacjach szczególnych, po wyrażeniu zgody przez Lekarza Kierującego Oddziałem/ Kierownika Oddziału dopuszcza się obecność:

·         osób bliskich dla pacjenta,

·         przedstawicieli organów administracji publicznej sprawujących nadzór i kontrolę oraz innych podmiotów, których uprawnienia wynikają z prawa powszechnie obowiązującego,

·         konsuli,

·         przedstawicieli ambasad.

 

Lekarze Kierujący Oddziałem/ Kierownicy Oddziału wyznaczają miejsce i rodzaj środków ochrony indywidualnej dla pacjenta oraz pozostałych osób wymienionych powyżej.

Wszystkie osoby odwiedzające zobowiązane są do mycia i odkażania rąk oraz stosowania obowiązujących w Oddziałach MSCZ zasad sanitarno- epidemiologicznych.

Nadal zostaje utrzymany do odwołania zakaz:

·         udzielania przepustek,

·         wychodzenia pacjentów poza teren Szpitala.

podziekowani

 Informacja dla Pacjentów MSCZ oraz ich bliskich


W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną wywołaną wirusem SARS-CoV-2,
Dyrekcja MSCZ informuje, że do odwołania:
•    został wprowadzony zakaz poruszania się po terenie osób nie będących pracownikami,
  •    w związku z powyższym, zaopatrzenie Pacjentów w artykuły pierwszej potrzeby przez rodziny i opiekunów, odbywa się we wszystkie dni tygodnia w następujących godzinach:


 -  10:00 - 12:00 
-  15:00 - 17:00


Artykuły pierwszej pomocy przekazywane pacjentom powinny być umieszczone w foliowej torbie, opisanej imieniem i nazwiskiem pacjenta oraz numerem Oddziału. Tak przygotowane paczki należy przekazać pracownikowi Oddziału w wyznaczonych godzinach. Osoba przekazująca winna mieć założoną maseczkę ochronną oraz rękawiczki jednorazowe. Nie zastosowanie się do tego wymogu uniemożliwi przyjęcie paczki.

Informacja dla Pacjentów MSCZ oraz ich bliskich


W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną wywołaną wirusem SARS-CoV-2,
Dyrekcja MSCZ uprzejmie informuje o możliwości uzyskania wsparcia psychologicznego,
przez wszystkie osoby które go potrzebują, w formie teleporady realizowanej
od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 14.00
pod numerem telefonu: (22) 739-14-26

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów oraz pracowników, od dnia 3 kwietnia 2020r. do odwołania, Kasa Szpitalna będzie nieczynna.
Wszelkie wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy MSCZ:

BNP Paribas S.A. PL  53 1600 1374 1839 1479 2000 0001 

 Centrum Zdrowia Psychicznego uprzejmie prosi, aby pacjenci zgłaszali się

tylko  i wyłącznie w nagłych przypadkach.

W sprawach dotyczących recept, oraz leków prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 22 739 14 26.

 

Zmiana organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

1. Ze  względu  na  potrzebę  zapobiegania,  przeciwdziałania  i  zwalczania  COVID–19 w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie, zmienia się organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Zmiana ta polega na ograniczeniu do niezbędnego minimum kontaktu bezpośredniego pacjentów z personelem medycznym oraz innymi pacjentami.

2. Realizacja świadczeń w zakresie opieki zdrowotnej dotycząca ambulatoryjnej opieki specjalistycznej będzie realizowana w dalszym ciągu, przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (teleporada).

3. W trakcie teleporady musi być przeprowadzona wstępna kwalifikacja dotycząca ryzyka zakażenia koronawirusem.

4. W zakresie teleporady możliwym jest:
    a) uzyskanie porady lekarskiej,
    b) wystawienie e-recepty
,
    c) wystawienie e- zwolnienia lekarskiego,
    d) wystawienie innych niezbędnych dokumentów wynikających z teleporady.

5. W każdym przypadku udzielania świadczenia zdrowotnego z wykorzystaniem teleporady należy dokonać oceny i wziąć pod uwagę uwarunkowania i ryzyko dotyczące stanu zdrowia pacjenta oraz prawdopodobieństwo jego pogorszenia.

6. W sytuacji, gdy status medyczny pacjenta wymagać będzie wizyty w poradni (kontakt bezpośredni), termin wizyty powinien zostać ustalony z podaniem dnia i godziny. 

 

Dyrekcja Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza  w Pruszkowie informuje, iż umowa z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie neurologii i udarów, realizowana przez MSCZ, nie została przedłużona na kolejny okres w związku z tym  działalność ww. oddziału została zakończona z dniem 31 sierpnia 2019 r. 

 

OGŁOSZENIE

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Partyzantów 2/4

ZATRUDNI

 -----

Ratowników Medycznych i Sanitariuszy

do pracy w Izbie Przyjęć i oddziale Psychiatrii Sądowej i do pracy w grupie interwencyjnej.

Z uwagi na specyfikę oddziału preferowane zatrudnienie mężczyzn.

 

Praca w systemie zmianowym wg grafików.

Warunki zatrudnienia do omówienia w Dziale Kadr MSCZ osobiście (05-802 Pruszków, ul. Partyzantów 2/4) lub telefonicznie pod nr telefonu 22 739-12-17.
 

  -----

LEKARZY SPECJALISTÓW PSYCHIATRII

oraz lekarzy w trakcie specjalizacji

 do udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Ogólnopsychiatrycznych  Szpitala.

Proponujemy dowolną formę zatrudnienia oraz atrakcyjne wynagrodzenie.

 

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy

prosimy o kontakt pod nr telefonu:

Sekretariat  szpitala              22 739-10-35

Dział Kadr                             22 739-12-17

 

lub przesłanie oferty na adres:

 

Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: „W trybie art. 6  ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przekazanym przeze mnie dokumencie aplikacyjnym na potrzeby prowadzonej rekrutacji.”

 

-----

PIELĘGNIARKI I PIELĘGNIARZY

 Oferujemy:

– pracę na umowę o pracę

– lub na umowę kontraktową ( 50-54 zł./godz.) wymiar miesięczny czasu pracy do uzgodnienia.

Osoby zainteresowane ofertą  prosimy o kontakt pod nr telefonu 22/ 758-63-71 lub przesłanie CV na adres Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć .

Informacje u Pielegniarki Naczelnej nr tel. 22/ 739-10-33, kom 607 805 893

lub Kierownika Działu Kadr tel 22/ 739 12 17

 

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: „W trybie art. 6  ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przekazanym przeze mnie dokumencie aplikacyjnym na potrzeby prowadzonej rekrutacji.”

 

 INFORMACJA

Dyrekcja Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie informuje, że mające status organizacji pożytku publicznego TOWARZYSTWO AMICI DI TWORKI nie jest w żaden sposób związane z funkcjonowaniem naszego Szpitala. 

TOWARZYSTWO AMICI DI TWORKI mimo nazwy sugerującej współpracę z naszą placówką oraz wprowadzających w błąd informacji znajdujących się w Internecie, nie ma siedziby w naszym Szpitalu, nie wykonuje na jego rzecz żadnych czynności, jak również nie przekazuje na funkcjonowanie Szpitala żadnych środków finansowych.

W związku z powyższym, wszelkie darowizny oraz inne formy dofinansowania działalności TOWARZYSTWA AMICI DI TWORKI, w tym również te przekazane w drodze 1 % podatku, nie stanowią wsparcia dla naszej placówki i nie wpływają w żaden sposób na jej funkcjonowanie.

   
    

    
Akredytacja Ministra Zdrowia

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza

w dniu 22.09.2015 roku uzyskało Certyfikat Akredytacyjny przyznany przez Ministra Zdrowia

w oparciu o rekomendacje Rady Akredytacyjnej.

W procesie akredytacji Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia skorzystało z projektu "Bezpieczny Szpital – Bezpieczny pacjent"

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS.

 

 

 

W 2019 roku Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia przeszło pozytywnie kolejny Przegląd Akredytacyjny,  przeprowadzony przez Zespół wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ).

W oparciu o decyzję Rady Akredytacyjnej, Minister Zdrowia ponownie przyznał

Certyfikat Akredytacyjny na kolejne 3 lata.

Certyfikat Akredytacyjny jest dowodem zaufania w zakresie jakości udzielanych świadczeń.

16 maja 2019 roku Minister Zdrowia podpisał Certyfikat nr: 2019/27 potwierdzając tym samym, że Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia,

nadal spełnia standardy akredytacyjne dla lecznictwa szpitalnego.

Misja: Przyjazny Szpital

    

 

PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI

 

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia popiera strategię Ministerstwa Zdrowia realizowaną w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014 - 2019. Program realizuje strategię antykorupcyjną.

Jego celem jest ograniczenie poziomu korupcji przez: wzmocnienie działań zapobiegawczych i edukacyjnych wśród społeczeństwa i administracji publicznej, zwiększenie skuteczności zwalczania korupcji.

Podstawa prawna:

Uchwała nr 37 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019, (M.P. poz. 299). 

 

 

 
 

Strona główna
Tłumacz j. migowego Tłumacz j. migowego
Izba Przyjęć
Centrum Zdrowia Psychicznego
Oddziały MSCZ
Oddziały ogólnopsychiatryczne
O. Dzienny Psychiatryczny z Pododdziałem Dziennym Zaburzeń Nerwicowych
O. Psychogeriatryczny
ZOL Psychiatryczny
WOTUW
RPO WM 2007 -2013
Inwestycje
Biuletyn Ogłoszeń
Przetargi
Praca
Praktyki i staże
BIP BIP
Pacjent
Rzecznik Praw Pacjenta
Prawa Pacjenta
Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu - przewodnik
Oświadczenie Opiekuna
Informacja o przetwarzaniu danych
Wideoinfolinia i wideoczat dla osób głuchych - możliwość uzyskania bieżących informacji w związku z
Usługi i cenniki
Punkt pobrań
Pracownia MRI
Pracownia EEG
Pracownia RTG
Pracownia EKG
Pracownia USG
Gabinet Fizykoterapii
Usługi medyczne
Konsultacje lekarskie
Biofeedback
Udostępnienie dok. medycznej
Przechowywanie zwłok
Zarządzanie stroną
Logowanie
Gościmy