Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza
OGŁOSZENIE

SPECJALIZACJA w dziedzinie PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza
w Pruszkowie
ogłasza nabór na specjalizację
w dziedzinie psychologii klinicznej

Maksymalna liczba osób, które mogą zostać zakwalifikowane do odbywania szkolenia specjalizacyjnego wynosi 35.

Osoby zainteresowane podjęciem specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, proszone są o przesłanie dokumentów do 31.08.2015 roku na adres:

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza
ul. Partyzantów 2/4
05-802 Pruszków

Kancelaria Szpitala z dopiskiem na kopercie „Specjalizacja z psychologii klinicznej”.

Wymagane dokumenty kandydata:

  1. Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji (załącznik)

  2. Odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra psychologii lub kopia dyplomu potwierdzona za zgodność z oryginałem notarialnie.

  3. Dokument potwierdzający wykonywanie przez okres co najmniej jednego roku w ciągu ostatnich trzech lat czynności zawodowych zgodnych z programem specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej (zaświadczenie z miejsca zatrudnienia).

Dodatkowe dokumenty:

  1. Kopie zaświadczeń z ukończonych kursów, szkoleń, staży.

  2. Kopie certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych.

  3. Dyplom pierwszego stopnia specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej (dotyczy osób, które odbywać będą szkolenie w trybie uzupełniającym).

  4. Dorobek naukowy, jeśli kandydat posiada.

Informacje na temat naboru kandydatów można uzyskać pod numerem telefonu 22 758-63-71 lub adresem e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy liczbę wolnych miejsc szkoleniowych, informacja o terminie i zakresie rozmowy kwalifikacyjnej zostanie podana na stronie: www.tworki.eu

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie posiada akredytację do prowadzenia następujących bloków szczegółowych: psychologia kliniczna zaburzeń psychicznych.

 

          Zakończyła się jedna z największych inwestycji w placówkach ochrony zdrowia na Mazowszu. Zrealizowano dwa projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków Województwa Mazowieckiego. To kolejny etap szerokiego programu inwestycyjnego realizowanego w Tworkach, który w ostatnim 10-leciu, zamyka się w budżecie 70 milionów zł. Uroczystemu otwarciu towarzyszyła ogólnopolska konferencja naukowa „Psychiatria w życiu społecznym” oraz prezentacja albumu o historii szpitala.

 

      ♦  

PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO

Zapraszamy do korzystania z usług naszej Pracowni Rezonansu Magnetycznego.

    W naszym Szpitalu został zainstalowany 3Teslowy aparat rezonansu magnetycznego. Jest to jeden z najnowocześniejszych aparatów w Polsce, z oprogramowaniem, umożliwiającym wykonanie pełnego zakresu badań rezonansowych. Otrzymywane podczas badania obrazy są najwyższej możliwej jakości. Magnes rezonansu jest krótszy w porównaniu do wcześniejszych aparatów (160 cm), co zdecydowanie poprawia komfort badania dla pacjenta.

Dane szczegółowe >>


 

 

 


Bezpieczny szpital - Bezpieczny Pacjent”


  Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza (MSCZ)  przystąpiło do projektu „Bezpieczny szpital - Bezpieczny Pacjent” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Projekt jest nadzorowany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) w Krakowie, które jest beneficjentem systemowym realizującym projekt "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.3. Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałanie 2.3.3 Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia.


   

 
 

Strona głowna
Administracja
Izba Przyjęć
Oddziały MSCZ
Oddziały ogólnopsychiatryczne
O. Leczenia Zaburzeń Nerwicowych
O. Dzienny Psychiatryczny
O. Neurologiczny/Udarowy
O. Psychogeriatryczny
ZOL Psychiatryczny
Opieka Pozaszpitalna
WOTUW
Samochody
Biuletyn Ogłoszeń
Przetargi
Praca
Inne
BIP BIP
Pacjent
Rzecznik Praw Pacjenta
Karta Praw Pacjenta
Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu - przewodnik
Usługi
Punkt pobrań
Pracownia MRI
Pracownia EEG
Pracownia RTG
Pracownia EKG
Pracownia USG
Gabinet Fizykoterapii
Cennik usług medycznych
Cennik konsultacji lekarskich
Biofeedback
Cennik opłat za udostepnienie dokumentacji medycznej
Cennik przechowywania zwłok
Zarządzanie stroną
Logowanie
Gościmy
Odwiedza nas 1 gość